Περιήγηση: ΕΣΗΕΑ

Επικαιρότητα
Αυτεπάγγελτη έγκληση κατά των υπευθύνων της Athens Voice άσκησε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ

Αυτε­πάγ­γελ­τη πει­θαρ­χι­κή έγκλη­ση κατά των υπευ­θύ­νων της εφη­με­ρί­δας Athens Voice για την επαί­σχυ­ντη ανάρ­τη­ση σε βάρος εργα­ζό­με­νης γυναί­κας που έχασε…

Απόψεις
Το Facebook ανέθεσε ρόλο λογοκριτή στα Ellinika Hoaxes και η ΕΣΗΕΑ περί άλλων τυρβάζει

Γυρ­νώ­ντας σε αλή­στου μνή­μης επο­χές τα Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης απο­κτή­σα­με λογο­κριτ­κή και η Ενώ­σεις Συντα­κτών «αγρόν αγο­ρά­ζουν» (δεν εκπλήσ­σουν και…

Επικαιρότητα
ΕΣΗΕΑ: Καταγγέλλει την ηγεσία της ΓΣΕΕ για τον αποκλεισμό των δημοσιογράφων από το συνέδριο

Ανα­κοί­νω­ση για την προ­σπά­θεια από την ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ να απο­κλεί­σει δημο­σιο­γρά­φους και Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης από το συνέ­δριο της…

Επικαιρότητα
Συλλυπητήρια από τον πρόεδρο της Βουλής για το θάνατο του Γιώργη Μωραΐτη

Τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του για το θάνα­το του δημο­σιο­γρά­φου Γιώρ­γη Μωρα­ΐ­τη, ιστο­ρι­κού στε­λέ­χους του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας και εμβλη­μα­τι­κής μορ­φής της…

Πρόσωπα
Πέθανε ο Γιώργος Ξ. Ματζουράνης, συγγραφέας του βιβλίου «Μας λένε Γκασταρμπάιτερ» 

 Επι­μέ­λεια Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης //  Πέθα­νε το Σάβ­βα­το 26 Αυγού­στου ο δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Γιώρ­γος Ματζου­ρά­νης. Η ΕΣΗΕΑ ανα­φέ­ρει σε σχετική…