Περιήγηση: Θανάσης Παφίλης

Επικαιρότητα
Εκλογές 2023: Παρέμβαση του Θ. Παφίλη στο υπ. Εσωτερικών για προβλήματα ψηφοφορίας

Κατά τη σημε­ρι­νή ψηφο­φο­ρία παρα­τη­ρή­θη­κε το εξής πρό­βλη­μα: Σε μερι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους σε στή­λη δεξιά από τον ειδι­κό εκλο­γι­κό αριθμό…