Περιήγηση: ΚΕΘΕΑ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η λογική «κόστους — οφέλους» διαλύει την ουσιαστική πρόληψη κατά των ναρκωτικών

Συνε­χί­ζο­νται οι συνα­ντή­σεις με φορείς της απε­ξάρ­τη­σης που παλεύ­ουν ενά­ντια στις αντι­δρα­στι­κές εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης Συνα­ντή­σεις με τους επι­στη­μο­νι­κούς υπεύθυνους…

Κοινωνία
Το ΚΚΕ «θα πρωτοστατήσει όχι μόνο για να διαφυλαχτεί ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ, αλλά και για να ενισχυθεί η θεραπευτική φιλοσοφία του»

«Η διο­ρι­σμέ­νη από την κυβέρ­νη­ση διοί­κη­ση του ΚΕΘΕΑ ξεκι­νά το έργο της απο­κα­θή­λω­σης του φορέα, με πρώ­τη πρά­ξη τη “δια­βού­λευ­ση”…

Πολιτική
Λάσπη στον ανεμιστήρα

Πριν από ενά­μι­ση μήνα, η κυβέρ­νη­ση επι­χεί­ρη­σε να δικαιο­λο­γή­σει την ΠΝΠ που καταρ­γεί το αυτο­διοί­κη­το του ΚΕΘΕΑ αφή­νο­ντας υπο­νο­ού­με­να για…

Κοινωνία
Οικογένειες των θεραπευομένων: Να μην αλλάξει «το πετυχημένο μοντέλο απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ»

«Για­τί η κυβέρ­νη­ση θέλει να αλλά­ξει ένα απο­τε­λε­σμα­τι­κό μοντέ­λο, που εδώ και σχε­δόν σαρά­ντα χρό­νια λει­τουρ­γεί με 75–80% επι­τυ­χία στην…

Κοινωνία
Κ. Παπαδάκης: Στην υπόθεση του ΚΕΘΕΑ συγκρούονται δύο βασικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης

Το ΚΕΘΕΑ «ΕΞΕΛΙΞΙΣ» επι­σκέ­φθη­κε χθες το πρωί ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης. Πρό­κει­ται για ένα δια­φο­ρε­τι­κό, το μονα­δι­κό πρόγραμμα…

Εκδηλώσεις
Σύνταγμα — Συναυλία: «Στηρίζουμε το ΚΕΘΕΑ, όχι στην εξάρτησή του»

Συναυ­λία υπο­στή­ρι­ξης του ΚΕΘΕΑ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από­ψε στην Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος από τον Σύλ­λο­γο Εργα­ζο­μέ­νων του ΚΕΘΕΑ με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Στη­ρί­ζου­με το…