Περιήγηση: ΚΚΡΟ

Πολιτική
Για την ιδεολογικοπολιτική διαπάλη στην 22η Διεθνή Συνάντηση των ΚΚ και το «κόλπο» περί «αντιρωσισμού» και «φιλορωσισμού»

Συνε­χί­ζε­ται η συζή­τη­ση γύρω από τα απο­τε­λέ­σμα­τα της Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των στην Αβά­να. Ορι­σμέ­νες δυνά­μεις, ακόμη…

Απόψεις
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πάλη ενάντια στον οπορτουνισμό στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η 22η Διε­θνής Συνά­ντη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ) που έλα­βε χώρα στην Αβά­να στις 27–29…

Διεθνή
Γκ. Ζιουγκάνοφ: Συνέκρινε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία με το έπος της ΕΣΣΔ το 1941–1945!!

Συνε­χί­ζει ακά­θε­κτος στον ρόλο του αρι­στε­ρού εξα­πτέ­ρυ­γου της κυβέρ­νη­σης Πού­τιν ο πρό­ε­δρος του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) Γκε­νά­ντι Ζιουγκάνοφ.…

Διεθνή
Το ΚΚΡΟ «δεκανίκι» της κυβέρνησης Πούτιν: Γενική επιστράτευση για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ζήτησε ο Γκενάντι Ζιουγκάνοφ

Ο πολι­τι­κός «κατή­φο­ρος» του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) προς τον εθνι­κι­σμό και την στή­ρι­ξη των συμ­φε­ρό­ντων της ρωσικής…

Διεθνή
Ρωσία: Εκλεγμένοι κομμουνιστές στην περιφέρεια Πριμόριε καταδικάζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Την αντί­θε­σή τους στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία εξέ­φρα­σαν δημό­σια εκλεγ­μέ­νοι σύμ­βου­λοι του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) κατά την…

Διεθνή
Ρωσία: Αίτημα βουλευτών του ΚΚΡΟ στον Πούτιν να αναγνωριστούν οι «λαϊκές δημοκρατίες» του Ντονμπάς

Η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) στην Κρα­τι­κή Δού­μα, με επι­κε­φα­λής τον Πρό­ε­δρο του κόμ­μα­τος Γκ.…