Περιήγηση: Λατινική Αμερική

Διεθνή
Βενεζουέλα: Κλιμακώνεται η οργανωμένη κυβερνητική επίθεση εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος

Την κλι­μά­κω­ση της οργα­νω­μέ­νης επι­χεί­ρη­σης της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας και του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος PSUV ενα­ντί­ον του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενεζουέλας…

Διεθνή
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Αντιλαϊκή κάθε είδους διαχείριση του καπιταλισμού

Πρό­σφα­τα αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ βρέ­θη­κε στο Καρά­κας, πρω­τεύ­ου­σα της Βενε­ζου­έ­λας, μετά από πρό­σκλη­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενε­ζου­έ­λας (ΚΚΒ). Δια­σχί­ζο­ντας τους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας εκείνο…

Διεθνή
Χιλή: Άγρια καταστολή από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Μπόριτς

Με κατα­στο­λή αντι­με­τώ­πι­σε την περα­σμέ­νη Τρί­τη στη Χιλή η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Γκα­μπριέλ Μπό­ριτς χιλιά­δες πολί­τες που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συγκε­ντρώ­σεις για…

Απόψεις
Εκλογές στη Βραζιλία: Η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία επιστρέφει — Του Νίκου Μόττα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Έπει­τα από μια τετρα­ε­τία δια­κυ­βέρ­νη­σης του ακρο­δε­ξιού Ζαϊχ Μπολ­σο­νά­ρου όλα δεί­χνουν πως η Βρα­ζι­λία επι­στρέ­φει στα γνωστά…

Διεθνή
Κολομβία: Ορκίστηκε ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο

Ο Γκου­στά­βο Πέτρο, επι­κε­φα­λής του συνα­σπι­σμού σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών και φιλε­λεύ­θε­ρων κομ­μά­των «Ιστο­ρι­κή Συμ­φω­νία» («Pacto Historico» — τον στη­ρί­ζει και το Κολομ­βια­νό ΚΚ), που επι­κρά­τη­σε στις…