Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση

Επικαιρότητα
Ελασσόνα: Η δημοτική Αρχή επέτρεψε στο μόρφωμα του ναζί Κασιδιάρη να καταθέσει στεφάνι!

«Την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια να επι­τρα­πεί η κατά­θε­ση στε­φα­νιού από φασί­στα εκπρό­σω­πο του μορ­φώ­μα­τος του κατα­δι­κα­σμέ­νου και φυλα­κι­σμέ­νου ναζι­στή εγκλη­μα­τία Κασιδιάρη…

Πολιτική
Νεάπολη-Συκιές: «Θεωρία των δύο άκρων» και κατάπτυστοι συμψηφισμοί από τη διοίκηση του Δήμου

Στην κατά­πτυ­στη «θεω­ρία των δύο άκρων» και σε απα­ρά­δε­κτους συμ­ψη­φι­σμούς θύτη και θύμα­τος κατέ­φυ­γε η διοί­κη­ση του Δήμου Νεά­πο­λης-Συκε­ών, με…

Κοινωνία
Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Καταργούν και συγχωνεύουν σχολεία εν μέσω πανδημίας!

Την πολι­τι­κή της διοί­κη­σης του Δήμου Νεά­πο­λης-Συκε­ών, που εν μέσω όξυν­σης της παν­δη­μί­ας επι­χει­ρεί να καταρ­γή­σει και συγ­χω­νεύ­σει σχο­λι­κές μονάδες…

Ανακοινώσεις
Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Να γίνουν τώρα προσλήψεις μόνιμων καθαριστών/ριών για τα σχολεία, ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Σε ανα­κοί­νω­ση της, η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» του Δήμου Νεά­πο­λης-Συκε­ών στην Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­φέ­ρει: Στο δήμο μας λει­τουρ­γούν 85 σχο­λι­κές μονά­δες, όπου…