Περιήγηση: Λαύριο

Απόψεις
«δίκαιη Η ανάπτυξη;»

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Αρι­στεί­δης Λαμπρού­λης // Είναι ευτή­χη­μα για τον Τσί­πρα και το πλή­ρω­μα του κυβερ­νη­τι­κού του σκά­φους το γεγο­νός πως…

Κινηματογράφος
«Ουτοπία 1961»

Mε πρω­το­βου­λία του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαυ­ρί­ου τους τελευ­ταί­ους τέσ­σε­ρις μήνες έγι­νε μια τολ­μη­ρή προ­σπά­θεια ώστε να επι­τευ­χθεί η παρα­γω­γή μιας…