Περιήγηση: Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

Διεθνή
Αντιφασιστική Νίκη των Λαών: 79 χρόνια μετά ακτινοβολεί, εμπνέει και συνεγείρει, για έναν κόσμο χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση

Εβδο­μή­ντα εννιά χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος από την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών, που σφρα­γί­στη­κε με το αίμα εκα­τομ­μυ­ρί­ων και συνε­γεί­ρει πολύ…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση: Εμπνεόμαστε και εντείνουμε τους αγώνες μας για το δίκιο της εργατικής τάξης, για τον σοσιαλισμό

Η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Δρά­ση εξέ­δω­σε την ακό­λου­θη ανα­κοί­νω­ση για τα 79 χρό­νια από τη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών: «Τιμού­με…

Πολιτική
ΚΚΕ: Η Αντιφασιστική Νίκη συνεχίζει να εμπνέει τους λαούς, να τρομάζει τα καπιταλιστικά κράτη και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την ακό­λου­θη ανα­κοί­νω­ση για τη σημε­ρι­νή Μέρα της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών:…

Επικαιρότητα
Γερμανία: Απαγόρευση της Κόκκινης Σημαίας και του τραγουδιού «Ιερός Πόλεμος» στην επέτειο της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών

Του Δημή­τρη Αμπα­τιέ­λου* Σε μια προ­κλη­τι­κή από­φα­ση προ­χώ­ρη­σαν οι αστυ­νο­μι­κές αρχές του Βερο­λί­νου απα­γο­ρεύ­ο­ντας στις 8 και 9 Μάη στα…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την καταστροφή σοβιετικού μνημείου στη Λετονία: «Κάτω τα χέρια από τα αντιφασιστικά μνημεία της Ευρώπης!»

«Η αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη του Κόκ­κι­νου Στρα­τού δεν μπο­ρεί να σβη­στεί! Κάτω τα χέρια από τα αντι­φα­σι­στι­κά μνη­μεία της Ευρώ­πης!» τονίζεται…

Ατέχνως
Λετονία: Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών επειδή δεν απέτρεψε εκδηλώσεις μνήμης για την Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη!

Ο λυσ­σα­σμέ­νος αντι­κομ­μου­νι­σμός και η αντι­σο­βιε­τι­κή υστε­ρία στις χώρες της Βαλ­τι­κής συνέ­χι­ζε­ται με αμεί­ω­τους ρυθ­μούς. Τους τελευ­ταί­ους μήνες, μάλι­στα, με…

Διεθνή
ΗΠΑ: Διαφήμιση κατά της Αντιφασιστικής Νίκης στην Times Square της Νέας Υόρκης (ΦΩΤΟ)

Δια­φή­μι­ση με αντι­ρω­σι­κό περιε­χό­με­νο εμφα­νί­στη­κε σε μια από τις γιγα­ντο­ο­θό­νες της πολυ­σύ­χνα­στης πλα­τεί­ας Τάιμς της Νέας Υόρ­κης τη Δευ­τέ­ρα 9…

Επικαιρότητα
«Τον φασισμό τον τσάκισε ο Κόκκινος Στρατός»: Εκδήλωση στο μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα (VIDEO)

Με παλ­μό και μαχη­τι­κό­τη­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο μνη­μείο του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη στην Καλ­λι­θέα, η εκδή­λω­ση της ΤΕ Νότιου Τομέα της ΚΟ…