Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Νίκος Καραθανασόπουλος

Καρα­θα­να­σό­που­λος Νίκος. Γεν­νή­θη­κε το 1963. Βου­λευ­τής Αχα­ΐ­ας από το 2007 και Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος. Έχει σπου­δά­σει Οικο­νο­μι­κά στην Ιτα­λία και είναι μέλος του Οικο­νο­μι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελλά­δας. Είναι μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ και του Τμή­μα­τος Οικο­νο­μί­ας της ΚΕ

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας για φθηνή ενέργεια στον λαό

«Σχε­δια­σμέ­νη αξιο­ποί­η­ση όλων των ενερ­γεια­κών πηγών της χώρας για φτη­νή ενέρ­γεια στον λαό είναι η λύση και όχι η εξυπηρέτηση…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Η χώρα έχει μετατραπεί σε ορμητήριο ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και μαγνήτη αντιποίνων

Στις τρα­γι­κές επι­πτώ­σεις του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου ανα­φέρ­θη­κε στην αρχή της τοπο­θέ­τη­σής του, ο Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, στην…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Ο κίνδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα προέρχεται από τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ

Οι στρα­τιω­τι­κοί εξο­πλι­σμοί των φρε­γα­τών και των αερο­σκα­φών «Rafale» δεν εντάσ­σο­νται στην υπό­θε­ση της άμυ­νας και ασφά­λειας των συνό­ρων της…

Πολιτική
. Καραθανασόπουλος Δεν υπάρχουν σωτήρες όποιο μείγμα διαχείρισης κι αν προβάλλουν
Featured Video Play Icon
N. Καραθανασόπουλος: Δεν υπάρχουν σωτήρες όποιο μείγμα διαχείρισης κι αν προβάλλουν

Τον «ταξι­κό και αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα» του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2022 επι­σή­μα­νε ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, σε συνέ­ντευ­ξή του στον…

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος: Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του μεγάλου κεφαλαίου για την «πράσινη μετάβαση»

Ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ σε σημε­ρι­νή του συνέ­ντευ­ξη στο Α’ Πρό­γραμ­μα της ΕΡΑ…

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος Το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού είναι εργαλείο στήριξης των ομίλων
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος για Πράσινο Πιστοποιητικό: Εργαλείο στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων — Καταψηφίζει το ΚΚΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Το ΚΚΕ κατα­ψη­φί­ζει την Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου για το Ευρω­παϊ­κό Πιστο­ποι­η­τι­κό Εμβο­λια­σμού, τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος Νίκος Καραθανασόπουλος…

Πολιτική
. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι «εργαλείο» στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι «εργαλείο» στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων και όχι της Υγείας (ΒΙΝΤΕΟ)

Κατα­ψη­φί­ζει το ΚΚΕ την τρο­πο­λο­γία για την εφαρ­μο­γή του ευρω­παϊ­κού ψηφια­κού πιστο­ποι­η­τι­κού για τον Covid-19, καθώς δεν σχε­τί­ζε­ται με την…

Μετάβαση στο περιεχόμενο