Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Νίκος Καραθανασόπουλος

Καρα­θα­να­σό­που­λος Νίκος. Γεν­νή­θη­κε το 1963. Βου­λευ­τής Αχα­ΐ­ας από το 2007 και Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος. Έχει σπου­δά­σει Οικο­νο­μι­κά στην Ιτα­λία και είναι μέλος του Οικο­νο­μι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελλά­δας. Είναι μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ και του Τμή­μα­τος Οικο­νο­μί­ας της ΚΕ

Ατέχνως
Ν. Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση δημιουργεί κλίμα συσκότισης για Τέμπη, διαρροή προσωπικών δεδομένων και διάρρηξη στο ΥΠΕΣ

Για κλί­μα συσκό­τι­σης έκα­νε λόγο ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μιλώ­ντας στο Mega, το πρωί της Δευ­τέ­ρας, σχε­τι­κά, τόσο…

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος: Να διαγραφεί σημαντικό κομμάτι των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών προς τις τράπεζες

Οι τρά­πε­ζες είναι κερ­δο­σκο­πι­κά ιδρύ­μα­τα και συνε­πώς δεν μπο­ρούν να θεω­ρού­νται μέρος της λύσης των προ­βλη­μά­των που αντι­με­τω­πί­ζει ο λαός,…

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος: Το ΚΚΕ διαφωνεί με τη δαιμονοποίηση της τεχνολογίας και με την ουτοπική προσδοκία ότι οδηγεί αυτόματα στην κοινωνική ευημερία

Στο απο­τρό­παιο έγκλη­μα με θύμα μία γυναί­κα από τα χέρια του πρώ­ην συντρό­φου της ανα­φέρ­θη­κε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ…

Πολιτική
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΚΚΕ καταψηφίζει τις κυβερνήσεις καθημερινά στους αγώνες που αναπτύσσονται

https://youtu.be/odorzcT3ixk Δεν περι­μέ­να­με μια πρό­τα­ση μομ­φής για να κατα­ψη­φί­σου­με την κυβέρ­νη­ση όπως όλες τις κυβερ­νή­σεις, σημεί­ω­σε ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της…

Πολιτική
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης επιβεβαιώθηκε ότι τα Τέμπη ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα (VIDEO)

https://youtu.be/oUMSS2EfoZY Το ότι η υπό­θε­ση του εγκλή­μα­τος των Τεμπών είναι στην επι­και­ρό­τη­τα και συζη­τιέ­ται επί 4 μήνες οφεί­λε­ται στην ύπαρξη…

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος: Ο λαϊκός παράγοντας θα αποτελέσει τη θρυαλλίδα ώστε όλες οι προσπάθειες συγκάλυψης και κουκουλώματος να μην έχουν αποτέλεσμα

«Η Εξε­τα­στι­κή ανέ­δει­ξε συγκε­κρι­μέ­να και χρή­σι­μα στοι­χεία που ανα­δει­κνύ­ουν πολι­τι­κές και ποι­νι­κές ευθύ­νες υπουρ­γών» ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων, μιλώ­ντας στην ΕΡΤ1,…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Παρά την προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, η αυριανή απεργία ξαναφέρνει το σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

Παρά την προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να συγκα­λύ­ψει τις βασι­κές αιτί­ες και τους υπεύ­θυ­νους μιλώ­ντας απλά για «ανθρώ­πι­νο λάθος», αλλά και…

Πολιτική
Εξεταστική για τα Τέμπη: Άρον — άρον κλείνει την διαδικασία η κυβερνητική πλειοψηφία για να βάλει ταφόπλακα στην διερεύνηση

Με ανα­πά­ντη­τα σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα και μεγά­λα κενά σε ότι αφο­ρά το έγκλη­μα των Τεμπών, η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία απο­φά­σι­σε ‑κατά τη…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 Ν. Καραθανασόπουλος: Μεγάλο δώρο στα αρπακτικά της Ενέργειας τα πολύχρωμα τιμολόγια

«Η πρά­σι­νη μετά­βα­ση αλλά και η απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ενέρ­γειας που η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα επι­κα­λού­νται, αποτελούν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο