Περιήγηση: Ομοφοβική επίθεση

Ανακοινώσεις
ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις: Πλήρης διερεύνηση για το ομοφοβικό περιστατικό στο Μουσείο

Απο­τρο­πια­σμό εκφρά­ζουν, σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους, ΛΟΑΤΚΙ οργα­νώ­σεις ανα­φο­ρι­κά με την «ομο­φο­βι­κή ρατσι­στι­κή επί­θε­ση σε βάρος δύο πολι­τών από άντρες…