Περιήγηση: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων

Παιδεία
Εκλογές στην ΠΕΦ: Να ψηφιστούν οι φιλόλογοι που εναντιώνονται από επιστημονική, παιδαγωγική σκοπιά στις εκπαιδευτικές αλλαγές που προωθούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις

Προς τους φιλο­λό­γους της Δημό­σιας και Ιδιω­τι­κής Εκπαί­δευ­ση, καθώς και τους πτυ­χιού­χους Τμη­μά­των Φιλο­σο­φι­κής σε όλη την Ελλά­δα, απευ­θύ­νο­νται τα…

Παιδεία
Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις διαδικασίες και στήριξης στις Εκλογές της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων

Αγα­πη­τοί συνά­δελ­φοι, φιλό­λο­γοι στην Δημό­σια και Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση, Πτυ­χιού­χοι των Τμη­μά­των της Φιλο­σο­φι­κής σε όλη την Ελλά­δα. Σας καλού­με να…

Παιδεία
Κοινή τοποθέτηση μελών του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τον περιορισμό του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων

Κοι­νή τοπο­θέ­τη­ση μελών του ΔΣ της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Φιλο­λό­γων Οι υπο­γρά­φο­ντες θέλου­με να ενη­με­ρώ­σου­με τους συνα­δέλ­φους φιλο­λό­γους για την κριτική…

Παιδεία
Η ερμηνεία και εξήγηση της Ιστορίας απέναντι στα Νέα προγράμματα Σπουδών του μαθήματος από το ΙΕΠ

Γρά­φει ο Σπύ­ρος  Του­λιά­τος // Ιστο­ρι­κός, Οργα­νω­τι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Πανελ­λή­νιας  Ένω­σης Φιλο­λό­γων Η Ιστο­ρία είναι μια επι­στή­μη με αντι­κεί­με­νο και …