Περιήγηση: Πιστοποιητικό Εμβολιασμού

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος Το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού είναι εργαλείο στήριξης των ομίλων
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος για Πράσινο Πιστοποιητικό: Εργαλείο στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων — Καταψηφίζει το ΚΚΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Το ΚΚΕ κατα­ψη­φί­ζει την Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου για το Ευρω­παϊ­κό Πιστο­ποι­η­τι­κό Εμβο­λια­σμού, τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος Νίκος Καραθανασόπουλος…

Πολιτική
. Λαμπρούλης Εργαλείο για τα κέρδη των ομίλων σε Τουρισμό και Μεταφορές
Featured Video Play Icon
Γ. Λαμπρούλης: Εργαλείο για τα κέρδη των ομίλων σε Τουρισμό και Μεταφορές το «πράσινο πιστοποιητικό» 

Πυξί­δα του πιστο­ποι­η­τι­κού Covid είναι η δια­σφά­λι­ση των ανα­γκών για κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στον Του­ρι­σμό και τις Μετα­φο­ρές, τόνισε…

Κοινωνία
Πράσινο πιστοποιητικό: Τι είναι, πώς θα λειτουργεί και πώς θα το λαμβάνουν οι πολίτες

Το Ευρω­παϊ­κό Πρά­σι­νο Πιστο­ποι­η­τι­κό για τον κορο­νο­ϊό, που η επι­δί­ω­ξη είναι να τονώ­σει τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στον Τουρισμό,…

Πολιτική
Στηρίζουν την πρόταση Μητσοτάκη για πιστοποιητικό εμβολιασμού οι αεροπορικές εταιρείες

«Να υιο­θε­τη­θεί επει­γό­ντως» η πρό­τα­ση Μητσο­τά­κη για πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού ζητά η Διε­θνής Ένω­ση Αερο­με­τα­φο­ρών (ΙΑΤΑ), από­δει­ξη πως εξυ­πη­ρε­τεί την ανάγκη…