Περιήγηση: Σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου

Κινηματογράφος
Κώστας Χατζηχρήστος: «Το θέατρο και ο κινηματογράφος μου άφησαν μια γεύση σαν πικρό μέλι»

Από τους κορυ­φαί­ους κωμι­κούς της ανε­πα­νά­λη­πτης μετα­πο­λε­μι­κής γενιάς, ο Κώστας Χατζη­χρή­στος θα γρά­ψει τη δική του λαμπρή ιστο­ρία, αλλά με…

Σαν Σήμερα
Λουί Αραγκόν

Σαν σήμε­ρα 3 Οκτω­βρί­ου 1897 Γεν­νιέ­ται ο μεγά­λος Γάλ­λος κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος Λουί Αρα­γκόν, ο οποί­ος είχε στα­θεί ενερ­γά στο…