Περιήγηση: Σεξουαλική κακοποίηση

Διεθνή
Βέλγιο: Σάλος από ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς

Σάλο έχει προ­κα­λέ­σει στο Βέλ­γιο ντο­κι­μα­ντέρ με μαρ­τυ­ρί­ες θυμά­των που κακο­ποι­ή­θη­καν σεξουα­λι­κά από ιερείς και ανθρώ­πους της εκκλη­σί­ας. Η φλαμανδική…

Διεθνή
Λισαβόνα: Αφίσα καταγγέλλει την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από κληρικούς με την άφιξη του Πάπα Φραγκίσκου

Μια τερά­στια αφί­σα, που καταγ­γέλ­λει τη σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση παι­διών από κλη­ρι­κούς, αναρ­τή­θη­κε στη διάρ­κεια της νύκτας στη Λισα­βό­να, μερι­κές ώρες…

Διεθνή
Γαλλία: Τρίτη καταγγελία κατά της Ελληνογαλλίδας υπουργού Χρ. Ζαχαροπούλου για σεξουαλική κακοποίηση

Πλη­θαί­νουν οι καταγ­γε­λί­ες σε βάρος της Ελλη­νο­γαλ­λί­δας υφυ­πουρ­γού της κυβέρ­νη­σης Μακρόν, Χρυ­σού­λας Ζαχα­ρο­πού­λου, η οποία ερευ­νά­ται ήδη για δύο βιασμούς…

Κοινωνία
Ποινική δίωξη σε γνωστό ηθοποιό με βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλική βία κατά τεσσάρων γυναικών

  Κατη­γο­ρία σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για σεξουα­λι­κή βία κατά τεσ­σά­ρων γυναι­κών απήγ­γει­λε η Εισαγ­γε­λία σε γνω­στό ηθο­ποιό που έκα­νε καριέρα…

Κοινωνία
Ανατριχιαστικές καταγγελίες για βία και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε ορφανοτροφείο

Ανα­τρι­χια­στι­κές είναι οι καταγ­γε­λί­ες για όσα φέρε­ται να συνέ­βαι­ναν σε ορφα­νο­τρο­φείο της Αθή­νας. Σύμ­φω­να με την υφυ­πουρ­γό Εργα­σί­ας Δόμνα Μιχαηλίδου,…