Περιήγηση: Σοβιετική Ένωση

Σαν Σήμερα
Σουχόι, Πάβελ Οσίποβιτς (Γεννήθηκε σαν σήμερα 22 Ιουλίου 1895)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Σοβιε­τι­κός κατα­σκευα­στής αερο­πλά­νων (1895–1975). Ήρω­ας της Σοσια­λι­στι­κής Εργα­σί­ας (1957–1965),διδάκτωρ των τεχνι­κών επι­στη­μών (194), γενι­κός κατα­σκευα­στής  αερο­πλά­νων (1956). Μετά…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 31 Ιανουαρίου

1696 Η εξέ­γερ­ση των «κορα­κιών». Οι νεκρο­θά­φτες του Άμστερ­νταμ ξεση­κώ­νο­νται, επει­δή οι αρχές επι­βά­λουν αλλα­γές στη δια­δι­κα­σία των κηδειών. 1797 Γεννιέται…

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Επιστημονική ημερίδα για τα οφέλη της προσευχής (Ενα χρήσιμο ναρκωτικό ακόμα και στις σύγχρονες κοινωνίες;)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Το Πανε­πι­στή­μιο Πελο­πον­νή­σου (Εργα­στή­ριο Οργά­νω­σης και Διοί­κη­σης Υπη­ρε­σιών & Ποιό­τη­τας Ζωής), σε συνερ­γα­σία με την Ιερά…