Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Στέλιος Κανάκης

Στέ­λιος Κανά­κης Διδά­σκει στην επαγ­γελ­μα­τι­κή εκπαί­δευ­ση και παράλ­λη­λα δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο χώρο του βιβλί­ου. Έχει γρά­ψει, υπό μορ­φή ημε­ρο­λο­γί­ων τα «Με τη μου­σι­κή του κόσμου», «Οι μου­σι­κοί του κόσμου» και «Δώδε­κα μήνες συν­θέ­τες». Επί­σης το «Ιερές Βλα­κεί­ες» Εμπει­ρία Εκδο­τι­κή 1η και 2η έκδο­ση – Εκδό­σεις Εντύ­ποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γρα­φή» Εκδό­σεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο