Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Στέλιος Κανάκης

Στέ­λιος Κανά­κης Διδά­σκει στην επαγ­γελ­μα­τι­κή εκπαί­δευ­ση και παράλ­λη­λα δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο χώρο του βιβλί­ου. Έχει γρά­ψει, υπό μορ­φή ημε­ρο­λο­γί­ων τα «Με τη μου­σι­κή του κόσμου», «Οι μου­σι­κοί του κόσμου» και «Δώδε­κα μήνες συν­θέ­τες». Επί­σης το «Ιερές Βλα­κεί­ες» Εμπει­ρία Εκδο­τι­κή 1η και 2η έκδο­ση – Εκδό­σεις Εντύ­ποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γρα­φή» Εκδό­σεις ΚΨΜ.
st[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

Κοινωνία
Εξοντωτική η κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων για εργαζόμενους και  μικρεμπόρους

Εξο­ντω­τι­κή χαρα­κτή­ρι­σε την κυρια­κά­τι­κη λει­τουρ­γία των κατα­στη­μά­των τόσο για τους εργα­ζό­με­νους όσο και για τους μικρο­μα­γα­ζά­το­ρες και κάλε­σε για συστράτευση…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Το παρελθόν κρατά πολύ» παρουσιάστηκε στην Αθήνα

Το «ταξί­δι» παρου­σί­α­σης του νέου βιβλί­ου του Βεροιώ­τη δημο­σιο­γρά­φου-συγ­γρα­φέα Αλέ­κου Χατζη­κώ­στα (συνερ­γά­τη του περιο­δι­κού μας)  συνε­χί­στη­κε με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου…

Εκδηλώσεις
Παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Χατζηκώστα «Το παρελθόν κρατά πολύ» στην Αθήνα

Το «ταξί­δι» παρου­σί­α­σης του νέου βιβλί­ου του Βεροιώ­τη δημο­σιο­γρά­φου-συγ­γρα­φέα Αλέ­κου Χατζη­κώ­στα συνε­χί­ζε­ται στην Αθή­να. Οι εκδό­σεις «Εντύ­ποις» και το περιοδικό…

Μετάβαση στο περιεχόμενο