Περιήγηση: φτώχεια

Διεθνή
Μιλάνο: Ουρές για συσσίτια έξω από τράπεζες τροφίμων στην Ιταλία της… Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεγά­λες ουρές σχη­μα­τί­ζο­νται έξω από τις τρά­πε­ζες τρο­φί­μων και τα κέντρα παρο­χής βοή­θειας στην οικο­νο­μι­κή πρω­τεύ­ου­σα της Ιτα­λί­ας, το Μιλάνο,…

Διεθνή
Σε ακόμη μία καπιταλιστική και πλούσια χώρα πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα — 4 εκατ. Καναδοί πεινούν

Φτώ­χει και πεί­να σύμ­φυ­τα στον καπι­τα­λι­σμό. Ο πλού­τος  αυξά­νει και εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι πει­νούν, πεθαί­νουν από την πεί­να και δυστυ­χούν. Είτε…