Περιήγηση: φτώχεια

Επικαιρότητα
Οι 26 πλουσιότεροι άνθρωποι έχουν περιουσία ίση με τα εισοδήματα του φτωχότερου μισού της ανθρωπότητας

Η συγκέ­ντρω­ση του πλού­του επι­τα­χύν­θη­κε ακό­μη περισ­σό­τε­ρο το 2018, με 26 δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χους να έχουν πλέ­ον στα χέρια τους περιου­σί­ες που…