Περιήγηση: φτώχεια

Διεθνή
Σε ακόμη μία καπιταλιστική και πλούσια χώρα πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα — 4 εκατ. Καναδοί πεινούν

Φτώ­χει και πεί­να σύμ­φυ­τα στον καπι­τα­λι­σμό. Ο πλού­τος  αυξά­νει και εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι πει­νούν, πεθαί­νουν από την πεί­να και δυστυ­χούν. Είτε…

Διεθνή
Μια χούφτα πλουτοκράτες κατέχουν περισσότερα χρήματα από το 60% της ανθρωπότητας

Οι 2.153 δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι της υφη­λί­ου δια­θέ­τουν πλέ­ον περισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα από ό,τι το 60% του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού, στη­λι­τεύ­ει σε έκθε­σή της…

Διεθνή
Στο όριο της φτώχειας 3,2 εκατ. Γερμανοί συνταξιούχοι — Εργασία έως τα 70 στις ΗΠΑ

Δυσοί­ω­νες δια­γρά­φο­νται οι προ­ο­πτι­κές για τους συντα­ξιού­χους στις δύο πλευ­ρές του Ατλα­ντι­κού και όσοι σχε­διά­ζουν να συντα­ξιο­δο­τη­θούν στο εγγύς μέλλον…

Διεθνή
Υπάρχουν αστεγοι στη Γερμανία; — Εκατοντάδες χιλιάδες ζουν και κοιμούνται στο δρόμο…

Καπι­τα­λι­σμός σημαί­νει ανερ­γία, φτώ­χεια (για άνερ­γους και εργα­ζό­με­νους), άστε­γους… Είτε πρό­κει­ται για τη μητρό­πο­λη του καπι­τα­λι­σμού , τις ΗΠΑ, είτε…

Διεθνή
Οι ασθένειες και η φτώχεια ‑ό,τι ήταν δεδομένο επί ΕΣΣΔ — στους πέντε κύριους φόβους των Ρώσων

Το ερευ­νη­τι­κό κέντρο Levada-Centr δια­πι­στώ­νει, με βάση τα στοι­χεία της δημο­σκό­πη­σης που πραγ­μα­το­ποί­η­σε, ότι οι Ρώσοι φοβού­νται όλο και πιο…