Περιήγηση: φτώχεια

Διεθνή
Γερμανικές Εκλογές: Πώς τα περνάει ο λαός στην καπιταλιστική Γερμανία;

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Όταν γκρε­μί­ζο­νταν το τεί­χος του Βερο­λί­νου και ενο­ποιού­νταν η Γερ­μα­νία, ο Χέλ­μουτ Κολ- πολι­τι­κός μέντο­ρας της σημε­ρι­νής Καγκελαρίου…