Περιήγηση: Χιροσίμα

Απόψεις
Χιροσίμα

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Περι­κυ­κλώ­νου­με την Ακρό­πο­λη και προ­χω­ρά­με προς το Σύνταγ­μα, σχη­μα­τί­ζο­ντας 72 κρί­κους αλη­σμό­νη­των χρό­νων που δεν θα…

Πολιτική
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τα 72 χρόνια από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι

Σε ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 72 χρό­νια από τη ρίψη των ατο­μι­κών βόμ­βων στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι ανα­φέ­ρο­νται τα εξής: “Συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος εβδο­μή­ντα δύο χρό­νια από το ιμπεριαλιστικό…

Κοινωνία
Την Τρίτη (8/8) η εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ για το ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι

Συγκέ­ντρω­ση την Τρί­τη 8 Αυγού­στου στις 8 μ.μ. στον Ιερό Βρά­χο της Ακρό­πο­λης και στη συνέ­χεια πορεία στο ιστο­ρι­κό κέντρο της Αθή­νας, διορ­γα­νώ­νει η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για…