Περιήγηση: Χουάν Γκουαϊδό

Διεθνή
Βενεζουέλα: Έδιωξαν με τις κλωτσιές τον πραξικοπηματία Χ. Γκουαϊδό από εστιατόριο (VIDEO)

Την… «αγά­πη» του λαού της Βενε­ζου­έ­λας ένιω­σε ο επί­δο­ξος πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας-μαριο­νέ­τα των ΗΠΑ Χουάν Γκουαϊ­δό κατά την διάρ­κεια περιο­δεί­ας του στην…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: «Συμφωνία μεταξύ ελίτ» οι συνομιλίες Μαδούρο-αντιπολίτευσης στο Μεξικό

«Συμ­φω­νία των ελίτ». Έτσι χαρα­κτη­ρί­ζει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας (PCV) το «μνη­μό­νιο κατα­νό­η­σης» στο οποίο κατέ­λη­ξαν η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρνηση…

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας: Καταγγέλλει την παρουσία του πραξικοπηματία Γκουαϊδό στο «Athens Democracy Forum»

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας καταγ­γέλ­λει την πρό­σκλη­ση που απηύ­θυ­νε ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης στον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Χουάν Γκουαϊ­δό για να συμ­με­τά­σχει στο ονομαζόμενο…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο θείος του Γκουαϊδό για μεταφορά εκρηκτικών σε πτήση της πορτογαλικής εταιρείας TAP

Η Λισα­βό­να ανα­κοί­νω­σε χθες Παρα­σκευή ότι ξεκι­νά έρευ­να μετά τις κατη­γο­ρί­ες που απήγ­γει­λε η κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας ενα­ντί­ον της πορ­το­γα­λι­κής αερο­πο­ρι­κής εται­ρεί­ας TAP, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι…

Διεθνή
Λονδίνο — Guaidó Go Home: Διαδηλωτές αποδοκίμασαν τον πραξικοπηματία της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό

Μπο­ρεί οι ηγέ­τες της Ε.Ε, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού, να υπο­δέ­χθη­καν με θέρ­μη τον ακρο­δε­ξιό πρα­ξι­κο­πη­μα­τία της Βενε­ζου­έ­λας Χουάν Γκουαϊδό…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Ανακοίνωση για την συνάντηση Μητσοτάκη-Γκουαϊδό στο Νταβός

Σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης χαρα­κτη­ρί­ζει «ωμή παρέμ­βα­ση ενά­ντια στη βού­λη­ση του λαού της Βενεζουέλας»…