Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 13 Μαρ­τί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμ

1639 Το Πανε­πι­στή­μιο Χάρ­βαρντ παίρ­νει το όνο­μα του από τον Που­ρι­τα­νό ιερέα, Τζον Χάρ­βαρντ, ευερ­γέ­τη του ιδρύματος.

1733 Γεν­νιέ­ται ο Τζό­ζεφ Πρί­στλεϊ. Αγγλος φιλό­σο­φος, φαρ­μα­κο­ποιός και ερα­σι­τέ­χνης φυσικός

pristlei

1787 Ο Αρθουρ Φίλιπ ξεκι­νά­ει από το Πόρ­τσμουθ της Αγγλί­ας με 11 πλοία γεμά­τα κατά­δι­κους, με σκο­πό να ιδρύ­σει αποι­κία στην Αυστραλία.

1848 Στην Αυστρία, εξέ­γερ­ση των κατοί­κων της Βιέν­νης τρέ­πει σε φυγή τον έως τότε πανί­σχυ­ρο υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Κλέ­μενς φον Μέτερ­νιχ, που δια­φεύ­γει στην Αγγλία.

1858 Πεθαί­νει ο Γεώρ­γιος Κου­ντου­ριώ­της, καρα­βο­κύ­ρης και πολι­τι­κός από την Ύδρα, με σημα­ντι­κό ρόλο στην Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση. (Γεν. 1782)

1872 Γεν­νή­θη­κε ο πεζο­γρά­φος, Κων­στα­ντί­νος Θεοτόκης

theotokis

1880 Στο Νιού Τζέρ­σεϊ, ο Τόμας Εντι­σον πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη δοκι­μα­στι­κή λει­τουρ­γία του ηλε­κτρο­κί­νη­του σιδηροδρόμου.

1900 Στη Γαλ­λία, μειώ­νε­ται με νόμο η διάρ­κεια των ωρών εργα­σί­ας για τις γυναί­κες και τα παι­διά στις 11 ώρες την ημέρα.

1906 Πεθαί­νει η Αμε­ρι­κα­νί­δα φεμι­νί­στρια Σού­ζαν Άντονι.

1913 Γεν­νή­θη­κε  ο ηθο­ποιός, Λάμπρος Κωνσταντάρας

1918 Παρου­σιά­ζο­νται τα πρώ­τα αμε­ρι­κα­νι­κά γραμ­μα­τό­ση­μα για μετα­φο­ρά της αλλη­λο­γρα­φί­ας αερο­πο­ρι­κώς, κοστί­ζουν 24 σεντς και απει­κο­νί­ζουν ένα αεροπλάνο

1920 Μοναρ­χι­κοί επι­χει­ρούν πρα­ξι­κό­πη­μα στην Γερ­μα­νία, αλλά απο­τυγ­χά­νουν έπει­τα από 4 μέρες υπό το βάρος γενι­κής απερ­γί­ας («πρα­ξι­κό­πη­μα Καπ-Λίτ­βιτς»). Στο πρα­ξι­κό­πη­μα συμ­με­τεί­χε και ο Α. Χίτλερ.

1921 Η Μογ­γο­λία κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Κίνα.

1925 Απα­γο­ρεύ­ε­ται στο Τενε­σί των ΗΠΑ η διδα­σκα­λία της θεω­ρί­ας της εξέ­λι­ξης του Δαρ­βί­νου στα σχο­λεία. Ο δάσκα­λος Τζον Σκο­πς αγνο­εί την απα­γό­ρευ­ση και διώ­κε­ται ποι­νι­κά στη γνω­στή «Δίκη του πιθή­κου». Ιδί­ως ο κατή­γο­ρος στη δίκη αυτή «έδω­σε ρέστα», όπως θα λέγα­με σήμε­ρα, όταν επέ­πλη­ξε τον Δαρ­βί­νο, για­τί δεν έβα­λε τον άνθρω­πο να κατά­γε­ται του­λά­χι­στον από …Αμε­ρι­κά­νους πιθή­κους και όχι από πιθή­κους του Παλαιού Κόσμου! Έπει­τα από 8 μέρες το δικα­στή­ριο τον βρί­σκει ένο­χο και του επι­βά­λει χρη­μα­τι­κή ποινή.

diki pithikon

1931 Η Διε­θνής Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή (ΔΟΕ) απο­φα­σί­ζει να ανα­θέ­σει τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 1936 στο Βερο­λί­νο με σκο­πό την επα­να­σύν­δε­ση της Γερ­μα­νί­ας με τον υπό­λοι­πο κόσμο έπει­τα από τον A’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

1935 Πρω­τοει­σά­γο­νται στη Μ. Βρε­τα­νία οι εξε­τά­σεις για τη χορή­γη­ση άδειας οδή­γη­σης Ι.Χ. αυτοκινήτου.

1957 Ο 18χρονος Κύπριος Ευα­γό­ρας Παλ­λη­κα­ρί­δης οδη­γεί­ται μεσά­νυ­χτα από τους Βρε­τα­νούς ιμπε­ρια­λι­στές στην αγχό­νη. Τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της επό­με­νης μέρας απαγχονίζεται.

1961 Στα 79 του χρό­νια ο διά­ση­μος Ισπα­νός ζωγρά­φος, Πάμπλο Πικά­σο, παντρεύ­ε­ται το 37χρονο μοντέ­λο του Ζακλίν Ροκ, στη Νίκαια της Γαλλίας

1965 Νέος σει­σμός ολο­κλη­ρώ­νει το «έργο» του προη­γού­με­νου, της 9ης Μάρ­τη, όταν δεν έμει­νε ούτε ένα σπί­τι όρθιο στην Αλόννησο.

alonnisos seismos

1968 Υπό το βάρος της παγκό­σμιας κατα­κραυ­γής, ο Πρω­θυ­πουρ­γός της Ροδε­σί­ας Ιαν Σμιθ ανα­στέλ­λει τις προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες εκτε­λέ­σεις 35 μαύ­ρων που είχαν κατα­δι­κα­στεί για «τρο­μο­κρα­τι­κές πράξεις».

1978 Πέθα­νε ο Ίβο Άντριτς, Γιου­γκο­σλά­βος συγ­γρα­φέ­ας. Βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1961. (Γεν. 9/10/1892)

1976 Η Ευρώ­πη «δημιουρ­γεί» το πρώ­το (λογι­στι­κό) νόμι­σμά της… Ονο­μά­ζε­ται ECU (Ευρω­παϊ­κή Νομι­σμα­τι­κή Μονά­δα), δεν κυκλο­φο­ρεί στη φυσι­κή μορ­φή του, αλλά απο­τε­λεί τον πρό­δρο­μο του Ευρώ.

1978 Καθιε­ρώ­νε­ται επί πρω­θυ­πουρ­γί­ας Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή η 35ετία για όλους τους εργα­ζό­με­νους, με πλή­ρη σύντα­ξη στα 58 χρόνια.

1992 Ο Εγκέ­λα­δος χτυ­πά την Ανα­το­λι­κή Τουρ­κία με 6,2 Ρίχτερ, προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το 570 ανθρώπων.

1992 Σκάν­δα­λο προ­κα­λεί στην Αγκυ­ρα η άρνη­ση του ηγέ­τη της Νότιας Αφρι­κής, Νέλ­σον Μαντέ­λα, να απο­δε­χθεί το Βρα­βείο Ειρή­νης «Κεμάλ Ατα­τούρκ», που απο­φά­σι­σε να του απο­νεί­μει η κυβέρ­νη­ση της Αγκυ­ρας, λόγω της κατά­στα­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των στην Τουρκία.

1996 Πέθα­νε ο Πολω­νός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, Κρι­στόφ Κισλόβ­σκι. («Μπλε, άσπρη και κόκ­κι­νη ταινία»)

2003 Σε συνα­γερ­μό τίθε­ται η παγκό­σμια ιατρι­κή κοι­νό­τη­τα, καθώς μία θανα­τη­φό­ρος επι­δη­μία γρί­πης και πνευ­μο­νί­ας, το SARS, έχει ξεσπά­σει στην Ασία.

2015 Ο Προ­κό­πης Παυ­λό­που­λος ορκί­ζε­ται Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, δια­δε­χό­με­νος τον Κάρο­λο Παπούλια.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο