Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμερα 🤔 14 Φλεβάρη 
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1076 Ο Πάπας Γρη­γό­ριος Ζ΄ αφο­ρί­ζει τον Ερρί­κο Δ΄ της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτοκρατορίας.

1349 Στο Στρα­σβούρ­γο, 2.000 Εβραί­οι καί­γο­νται ζωντα­νοί από εξα­γριω­μέ­νο πλή­θος Χρι­στια­νών, που τους θεω­ρεί υπεύ­θυ­νους για την επι­δη­μία βου­βω­νι­κής πανώ­λης, που έπλη­ξε την πόλη τους.

1477 Η Μάρ­γκε­ρι Μπρους στέλ­νει στον Τζον Πάστον το πρώ­το ερω­τι­κό γράμ­μα, ανή­με­ρα του Αγί­ου Βαλε­ντί­νου. Απευ­θύ­νε­ται «Στον Αγα­πη­μέ­νο μου Βαλεντίνο».

1502 Ισπα­νι­κή Ιερά Εξέ­τα­ση: Οι Καθο­λι­κοί Μονάρ­χες εκδί­δουν ένα διά­ταγ­μα ανα­γκά­ζο­ντας τους μου­σουλ­μά­νους στη Γρα­νά­δα να ασπα­στούν τον καθο­λι­κι­σμό ή να εγκα­τα­λεί­ψουν την Ισπανία.

1778 Η Σημαία των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών ανα­γνω­ρί­ζε­ται για πρώ­τη φορά επί­ση­μα από ξένο πολε­μι­κό πλοίο, όταν ο Γάλ­λος ναύ­αρ­χος Του­σέν Γκι­γιόμ Πικέ ντα λα Μοτ χαι­ρε­τά με 9 κανο­νιο­βο­λι­σμούς το USS Ranger του πλοιάρ­χου Τζον Πωλ Τζόουνς.

1779 Πέθα­νε ο Τζέιμς Κουκ, σκω­τσέ­ζος θαλασ­σο­πό­ρος και εξε­ρευ­νη­τής. (Γεν. 27/10/1728)

cook

1876 Ο Αλε­ξά­ντερ Γκρά­χαμ Μπελ κατα­θέ­τει αίτη­ση για δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για το τηλέφωνο.

1884 Γεν­νή­θη­κε ο κομ­μου­νι­στής λογο­τέ­χνης, Κώστας Βάρ­να­λης

varnalis

1896 Ο ιδρυ­τής του σιω­νι­σμού Θίο­ντορ Χερ­τζλ δημο­σιεύ­ει το μανι­φέ­στο «Der Judenstaat» (Το κρά­τος των Εβραί­ων), σημα­το­δο­τώ­ντας την εμφά­νι­ση του σιω­νι­σμού,  που αφο­ρού­σε τη δημιουρ­γία στην περιο­χή της Παλαι­στί­νης ενός νέου εβραϊ­κού κρά­τους, το οποίο θα συγκέ­ντρω­νε όλους τους Εβραί­ους της διασποράς.

1896 Γεν­νή­θη­κε ο Αντρέι Ζντά­νοφ, ρώσος πολι­τι­κός, που έπαι­ξε καθο­ρι­στι­κό ρόλο στην εξέ­λι­ξη της ρώσι­κης κουλτούρας

1902 Επι­βάλ­λε­ται στρα­τιω­τι­κός νόμος στην Τερ­γέ­στη της Ιτα­λί­ας, καθώς οι απερ­γί­ες για μεί­ω­ση του ωρα­ρί­ου εργα­σί­ας εξε­λίσ­σο­νται σε αιμα­τη­ρή εξέγερση.

1911 Γεν­νή­θη­κε ο Βίλεμ Γιό­χαν Κολφ, ολλαν­δι­κής κατα­γω­γής αμε­ρι­κα­νός ιατρός, εφευ­ρέ­της του τεχνη­τού νεφρού. (Θαν. 11/2/2009)

1918 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση υιο­θε­τεί το γρη­γο­ρια­νό ημερολόγιο.

1924 Η Computing-Tabulating-Recording Company αλλά­ζει το όνο­μά της σε International Business Machines Corporation (IBM).

1929 Η σφα­γή του Αγί­ου Βαλε­ντί­νου στο Σικά­γο. Επτά γκάν­γκ­στερ της συμ­μο­ρί­ας του Μπαγκς Μοράν σκο­τώ­νο­νται από μέλη της συμ­μο­ρί­ας του Αλ Καπό­νε που έχουν ντυ­θεί αστυνομικοί.

1943 Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται από τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό το Ροστόφ επί του Ντον στην ΕΣΣΔ.

1946 Ο πρώ­τος ηλε­κτρο­νι­κός υπο­λο­γι­στής, που ονο­μά­ζε­ται ENIAC και κατα­σκευά­στη­κε από την IBM, τίθε­ται σε λει­τουρ­γία στο Αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντάγωνο.

1949 Συγκα­λεί­ται για πρώ­τη φορά η Κνε­σέτ, το ισραη­λι­νό κοινοβούλιο.

1950 Ο Στά­λιν και ο Μάο υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία φιλί­ας και αλλη­λο­βο­ή­θειας μετα­ξύ της ΕΣΣΔ και της Κίνας, διάρ­κειας 30 χρόνων.

1950 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία στο αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο, ο πρώ­τος ηλε­κτρο­νι­κός υπο­λο­γι­στής, κατα­σκευα­σμέ­νος από την IBM.

1951 Υπο­βάλ­λει την παραί­τη­σή του ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ, Ντα­βίντ Μπεν Γκου­ριόν, ύστε­ρα από την ήττα του στο Κοινοβούλιο.

1952 Ξεκι­νούν οι 6οι Χει­με­ρι­νοί Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες στο Όσλο και ολο­κλη­ρώ­νο­νται στις 25 Φεβρουα­ρί­ου. Λαμ­βά­νουν μέρος 623 αθλη­τές και 109 αθλή­τριες από 30 χώρες.

1956  Αρχί­ζει το 20ό συνέ­δριο του Σοβιε­τι­κού Κομου­νι­στι­κού Κόμματος.

1962 Για πρώ­τη φορά μπαί­νει τηλε­ο­πτι­κή κάμε­ρα στον Λευ­κό Οίκο και παρου­σιά­ζει το εσω­τε­ρι­κό του. Οικο­δέ­σποι­να είναι η πρώ­τη κυρία των ΗΠΑ, Τζά­κι Κένεντι.

1968 Με ποσό 15.000 έως 30.000 δραχ­μών θα προι­κο­δο­τεί­ται κάθε εργα­ζό­με­νη από την Εργα­τι­κή Εστία, σύμ­φω­να με το νόμο περί προικοδοτήσεως.

1971 Η Μόσχα ανα­κοι­νώ­νει νέο 5ετές πρό­γραμ­μα, με στό­χο την αύξη­ση της παρα­γω­γής ειδών κατανάλωσης.

1979 Στην Καμπούλ του Αφγα­νι­στάν, Μου­σουλ­μά­νοι εξτρε­μι­στές απα­γά­γουν τον πρέ­σβη των ΗΠΑ, Άντολφ Ντα­μπς, ο οποί­ος αργό­τε­ρα σκο­τώ­νε­ται κατά τη διάρ­κεια ανταλ­λα­γής πυρών μετα­ξύ των απα­γω­γέ­ων και αστυνομικών.

1980 Ο τουρ­κι­κός στρα­τός χτυ­πά­ει τους απερ­γούς στη Σμύρνη

smurni

1981 Στην Ιτα­λία, φονι­κός σει­σμός πλήτ­τει την περιο­χή της Νάπο­λης, σκο­τώ­νο­ντας 2.916 άτομα.

1983 Στην Κύπρο, Πρό­ε­δρος για νέα πεντα­ε­τή θητεία ανα­κη­ρύσ­σε­ται ο Σπύ­ρος Κυπριανού.

1984 Αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις στο Άμστερ­νταμ συγκρού­ο­νται με χιλιά­δες δια­δη­λω­τές, πολ­λοί από τους οποί­ους είναι κατα­λη­ψί­ες στέ­γης. Αφορ­μή της δια­δή­λω­σης είναι η από­φα­ση του δημάρ­χου της πόλης να εκκε­νω­θεί απο­θή­κη, όπου κατοι­κούν 400 άστε­γοι, ώστε να κατε­δα­φι­στεί και στη θέση της να χτι­στεί ξενοδοχείο.

1987 πέθα­νε ο θεα­τράν­θρω­πος, Κάρο­λος Κουν

koun

1989 Ο Ιρα­νός ηγέ­της Ρου­χο­λάχ Χομεϊ­νί εκδί­δει φετ­φά ενθαρ­ρύ­νο­ντας τους μου­σουλ­μά­νους να σκο­τώ­σουν τον Σαλ­μάν Ρούσ­ντι, συγ­γρα­φέα των Σατα­νι­κι­κών Στίχων.

1989 Οι Σαντι­νί­στας στη Νικα­ρά­γουα συμ­φω­νούν στη διε­ξα­γω­γή εκλογών.

1991 Η «Καται­γί­δα της Ερή­μου» βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη. Δια­τρη­τι­κή βόμ­βα, που πέφτει από αμε­ρι­κά­νι­κο αερο­πλά­νο, δια­περ­νά κατα­φύ­γιο με αμά­χους στη Βαγδά­τη, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους 300 γυναικόπαιδα.

1991  Στη Βρα­ζι­λία, 157 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρ­κεια του καρ­να­βα­λιού στο Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο, τα 74 εκ των οποί­ων δολο­φο­νή­θη­καν κάτω από άγνω­στες συνθήκες

1993 120 χώρες υπο­γρά­φουν στο Παρί­σι τη σύμ­βα­ση για την κατάρ­γη­ση των χημι­κών όπλων.

1993 Ο Γλαύ­κος Κλη­ρί­δης κερ­δί­ζει τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στην Κύπρο, συγκε­ντρώ­νο­ντας το 50,3% των ψήφων, ανα­τρέ­πο­ντας όλα τα προ­γνω­στι­κά και νικά­ει τον αντί­πα­λό του Γιώρ­γο Βασιλείου.

1993 Το ιρα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων μετα­δί­δει ότι, η θρη­σκευ­τι­κή από­φα­ση, που κατα­δι­κά­ζει σε θάνα­το τον συγ­γρα­φέα Σαλ­μάν Ρούσ­ντι, είναι αμετάκλητη.

1994 Οι Πρό­ε­δροι ΗΠΑ, Ρωσί­ας και Ουκρα­νί­ας υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία για την κατα­στρο­φή του πυρη­νι­κού οπλο­στα­σί­ου της Ουκρανίας.

1944 Γεν­νιέ­ται ο Άλαν Πάρ­κερ, Βρε­τα­νός κινηματογραφιστής

1995 Μια ξύλι­νη πινα­κί­δα με άγνω­στη επι­γρα­φή, που βρέ­θη­κε στην Καστο­ριά, θεω­ρεί­ται το παλιό­τε­ρο οργα­νω­μέ­νο κεί­με­νο, που βρέ­θη­κε στην Ευρώ­πη και χρο­νο­λο­γεί­ται πριν από 7.254 χρόνια.

1995 Στις ΗΠΑ, η ται­νία «Φόρεστ Γκαμπ» συγκε­ντρώ­νει 13 υπο­ψη­φιό­τη­τες για Όσκαρ και ακο­λου­θούν με επτά «Οι σφαί­ρες πάνω από το Μπρό­ντ­γου­εϊ» και το «Pulp Fiction».

2005 Ιδρύ­ε­ται το youtube.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο