Περιήγηση: Σαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου

1349 Στο Στρα­σβούρ­γο, 2.000 Εβραί­οι καί­γο­νται ζωντα­νοί από εξα­γριω­μέ­νο πλή­θος Χρι­στια­νών, που τους θεω­ρεί υπεύ­θυ­νους για την επι­δη­μία βου­βω­νι­κής πανώ­λης, που…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου

1349 Στο Στρα­σβούρ­γο, 2.000 Εβραί­οι καί­γο­νται ζωντα­νοί από εξα­γριω­μέ­νο πλή­θος Χρι­στια­νών, που τους θεω­ρεί υπεύ­θυ­νους για την επι­δη­μία βου­βω­νι­κής πανώλης,…