Περιήγηση: Κώστας Βάρναλης

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ένα βαρναλικό ποιητικό σχόλιο για την προσπάθεια απαγόρευσης των απεργιών 

Ένα βαρ­να­λι­κό ποι­η­τι­κό σχό­λιο για την προ­σπά­θεια απα­γό­ρευ­σης των απερ­γιών από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Σύμ­φω­να με το υπο­κα­τά­θε­ση νομο­σχέ­διο με…

Ποίηση
Κώστα Βάρναλη: Άνοιξη

Αυγή πρω­τα­νοι­ξιά­τι­κη στην άπλα της θαλάσ­σης, ανά­κου­στα δια­νέ­μα­τα στη φυλ­λω­σιά της λεύ­κας. Σε φυλ­λο­κάρ­δια εφη­βι­κά της προσ­δο­κί­ας λαχτά­ρα. Ακρά­τα­γα τα…