Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 22 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμερα 22 Φεβρουαρίου -
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1512 Πέθα­νε ο φλω­ρε­ντια­νός θαλασ­σο­πό­ρος Αμέ­ρι­κο Βεσπού­τσι, το όνο­μα του οποί­ου δόθη­κε στην μόλις ανα­κα­λυ­φθεί­σα από τον Χρι­στό­φο­ρο Κολόμ­βο ήπει­ρο της Αμε­ρι­κής. Ο Βεσπού­τσι φέρε­ται ως ο πρώ­τος που ισχυ­ρί­στη­κε ότι η ανα­κά­λυ­ψη του Κολόμ­βου δεν αφο­ρού­σε την Ασία (όπως θεω­ρού­ταν ως τότε) αλλά μια άγνω­στη έως τότε νέα ήπειρο.

1630 Ο ινδιά­νος Κουα­ντε­κί­να γνω­ρί­ζει στους Βρε­τα­νούς αποί­κους το ποπ-κορν

1732 Γεν­νή­θη­κε ο Τζορτζ Ουά­σινγ­κτον, πρώ­τος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ και ηγε­τι­κή μορ­φή της αμε­ρι­κα­νι­κής επανάστασης

ouasigkton

1788 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός φιλό­σο­φος Αρτούρ Σοπεν­χά­ου­ερ, γνω­στός για τον αθεϊ­στι­κό πεσι­μι­σμό του και τη μετα­φυ­σι­κή ανά­λυ­ση της βούλησης.

1821 Ο Αλέ­ξαν­δρος Υψη­λά­ντης δια­βαί­νει τον Πρού­θο για να κηρύ­ξει την Επα­νά­στα­ση στη Μολδοβλαχία

moldovaxia

1822 Η Νάου­σα υψώ­νει τη σημαία της Επα­νά­στα­σης. Παρά την ηρω­ι­κή αντί­στα­ση των κατοί­κων της, υπέρ­τε­ρες οθω­μα­νι­κές δυνά­μεις θα ανα­κα­τα­λά­βουν τη Νάου­σα στις 13 Απρι­λί­ου, προ­χω­ρώ­ντας σε σφα­γές. Για την συνει­σφο­ρά της στον Αγώ­να για την απε­λευ­θέ­ρω­ση από τους Τούρ­κους, η Νάου­σα είναι η μόνη πόλη που φέρει τον τίτλο «ηρω­ι­κή», με Βασι­λι­κό Διά­ταγ­μα του 1955.

1848 Ξεσπά η λεγό­με­νη «Φεβρουα­ρια­νή Επα­νά­στα­ση» στη Γαλ­λία: Η απα­γό­ρευ­ση ενός συμπο­σί­ου στο Παρί­σι με θέμα την «καθο­λι­κή ψηφο­φο­ρία» προ­κα­λεί έντο­νες λαϊ­κές αντι­δρά­σεις, που μετα­τρέ­πο­νται σε επα­να­στα­τι­κή εξέ­γερ­ση, η οποία με τη σει­ρά της οδη­γεί στην ανα­τρο­πή της λεγό­με­νης «Ιου­λια­νής μοναρ­χί­ας». Τα γεγο­νό­τα στο Παρί­σι λει­τουρ­γούν σαν σπιν­θή­ρας για το ξέσπα­σμα εξε­γέρ­σε­ων σε όλη την ευρω­παϊ­κή ήπειρο.

1857 Γεν­νή­θη­κε ο Ρόμπερτ Μπέι­ντεν Πάου­ελ, βρε­τα­νός στρα­τιω­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας, ο ιδρυ­τής του προ­σκο­πι­σμού. (Θαν. 8/1/1941)

1857 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός φυσι­κός Χάιν­ριχ Ρού­ντολφ Χερτζ, που ασχο­λή­θη­κε κυρί­ως με την εκπο­μπή και λήψη ραδιοκυμάτων.

1900 Γεν­νή­θη­κε ο Λουίς Μπου­νιου­έλ από τους κορυ­φαί­ους δημιουρ­γούς της 7ης Τέχνης στον 20ό αιώνα

1907 Το πρώ­το ταξί, εφο­δια­σμέ­νο με ταξί­με­τρο, κάνει την εμφά­νι­σή του στους δρό­μους του Λονδίνου.

1913 Στο Μεξι­κό, ο στρα­τός δολο­φο­νεί τον Πρό­ε­δρο Φραν­σί­σκο Μαδέ­ρο και τον αντι­πρό­ε­δρο Πίνο Σουάρες.

1917 Ξεσπούν απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στη Ρωσία, που θα οδη­γή­σουν στη λεγό­με­νη Φεβρουα­ρια­νή Επα­νά­στα­ση και στο τέλος της κυριαρ­χί­ας των Τσά­ρων, με την καθαί­ρε­ση του Νικο­λά­ου Β’

1922 Γεν­νή­θη­κε ο Λάκης Σάντας, μορ­φή της Αντίστασης

1932 Ο Αδόλ­φος Χίτλερ θέτει υπο­ψη­φιό­τη­τα για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στη Γερμανία.

1940 Ενθρο­νί­ζε­ται στο Θιβέτ ο νέος πεντά­χρο­νος Δαλάι Λάμα.

1943 Στην κατε­χό­με­νη από τους Γερ­μα­νούς Αθή­να, ξεκι­νά­ει η απερ­γία των μαθητών.

apergia mathiton

1956 Πεθαί­νει ο Αλέ­ξαν­δρος Σβώ­λος,  καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, πρό­ε­δρος ΠΕΕΑ και γραμ­μα­τέ­ας των Εξω­τε­ρι­κών, της Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των και της Λαϊ­κής Διαφώτισης

1961 Το Πανε­πι­στή­μιο της Φιλί­ας των Λαών στη Μόσχα ονο­μα­τί­ζε­ται «Πατρίς Λου­μού­μπα», προς τιμή του Κον­γκο­λέ­ζου αγω­νι­στή, που πάλε­ψε για την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας του από τον βελ­γι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό. Ο Λου­μού­μπα, που στη διάρ­κεια της σύντο­μης πρω­θυ­πουρ­γί­ας του επι­χεί­ρη­σε την προ­σέγ­γι­ση με την ΕΣΣΔ, δολο­φο­νή­θη­κε από το καθε­στώς Τζό­ζεφ Μομπού­του που πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κά (και με την υπο­στή­ρι­ξη του Βελ­γί­ου και των ΗΠΑ) ανέ­τρε­ψε τη δημο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Κονγκό

loumoumpa

1973 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Κατί­να Παξι­νού, βρα­βευ­μέ­νη μετα­ξύ άλλων το 1944 με το βρα­βείο Όσκαρ Β’ Γυναι­κεί­ου Ρόλου για την ερμη­νεία της στο έργο «Για ποιον χτυ­πά η καμπά­να» και το 1949 με το Βρα­βείο Κοκτώ στο Φεστι­βάλ Μπιά­ριτς για την ερμη­νεία της στην ται­νία «Το πέν­θος ται­ριά­ζει στην Ηλέκτρα»

paxinou

1986 Το Τρι­με­λές Εφε­τείο Πει­ραιά αθω­ώ­νει τους πέντε φύλα­κες, που είχαν θεω­ρη­θεί πρω­τό­δι­κα υπεύ­θυ­νοι για την τρα­γω­δία της «Θύρας 7» στο γήπε­δο Καραϊ­σκά­κη και είχαν κατα­δι­κα­σθεί σε φυλά­κι­ση 10 ετών.

1993  Το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ απο­φα­σί­ζει τη δημιουρ­γία Διε­θνούς Δικα­στη­ρί­ου για τα εγκλή­μα­τα στην πρώ­ην Γιουγκοσλαβία.

1993 H «Ορχή­στρα των Χρω­μά­των» υπό τη διεύ­θυν­ση του ιδρυ­τή της Μάνου Χατζι­δά­κι δίνει συναυ­λία δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά του Νεο­να­ζι­σμού με έργα Βάιλ, Λιστ και Μπάρ­τοκ στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών. Το πρό­γραμ­μα της συναυ­λί­ας περιέ­χει ένα κεί­με­νο — μανι­φέ­στο του μεγά­λου έλλη­να συν­θέ­τη κατά του νεο­να­ζι­σμού, με τίτλο «Σκέ­ψεις και παρα­τη­ρή­σεις για το ανα­ζω­ο­γο­νη­μέ­νο φαι­νό­με­νο του νεοναζισμού».

xatzidakis

1994  Στις ΗΠΑ, ο αξιω­μα­τού­χος της CIA, Όλντριτς Έιμς, συλ­λαμ­βά­νε­ται με τη σύζυ­γο του με την κατη­γο­ρία της διε­νέρ­γειας κατα­σκο­πί­ας υπέρ της ΕΣΣΔ και της Ρωσίας.

2007 Πέθα­νε ο σκη­νο­θέ­της Νίκος Κούνδουρος

koundouros

2017 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Θέμης Μάνεσης

Θέμης Μάνε­σης

ς την ρεβάνς, που έλη­ξε με 3–2 υπέρ των Γερ­μα­νών. Μια… μικρή λεπτο­μέ­ρεια είναι ότι πίσω από το ένα τέρ­μα βρι­σκό­ταν ένα μυδρα­λιο­βό­λο, που απο­τε­λού­σε και το μήνυ­μα για το τι θα επα­κο­λου­θού­σε για τους Μεσ­σή­νιους, αν έκα­ναν το “λάθος” να νική­σουν για δεύ­τε­ρη φορά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο