Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 16 Απριλίου;

Σαν σήμερα 16η Απριλίου
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου Γεγονότα και πρόσωπα
που έμειναν στην ιστορία
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1178 π.Χ. Ο Οδυσ­σέ­ας επι­στρέ­φει στην Ιθά­κη, σύμ­φω­να με επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να του ελλη­νο­αρ­γε­ντι­νού αστρο­νό­μου Κων­στα­ντί­νου Βαϊ­κού­ση και του αργε­ντί­νου βιο­φυ­σι­κού Μαρ­σέ­λο Μανιάσκο.

1705 Ο Ισα­άκ Νεύ­των χρί­ζε­ται ιππό­της από τη βασί­λισ­σα Άννα.

1810 Αγγλι­κές δυνά­μεις, με τις οποί­ες συμπράτ­τουν και 500 Έλλη­νες με αρχη­γό τον Θεό­δω­ρο Κολο­κο­τρώ­νη, κατα­λαμ­βά­νουν τη Λευ­κά­δα, που τελού­σε υπό γαλ­λι­κή κυριαρχία

1821 Ο Φιλι­κός λαϊ­κός αγω­νι­στής Αντώ­νης Οικο­νό­μου, που ύψω­σε τη σημαία της Επα­νά­στα­σης στην Ύδρα, δολο­φο­νεί­ται από μισθο­φό­ρους των εφο­πλι­στών-προ­κρί­των του νησιού

1828 Πέθα­νε ο ισπα­νός ζωγρά­φος, Φραν­σί­σκο Γκόγια

1834 Αρχί­ζει η δίκη του Θεό­δω­ρου Κολο­κο­τρώ­νη και του Δημή­τριου Πλα­πού­τα στο Ναύ­πλιο, με την κατη­γο­ρία της συνω­μο­σί­ας κατά του βασι­λιά Όθω­να. Παρά την αντί­δρα­ση των δικα­στών Τερ­τσέ­τη και Πολυ­ζω­ί­δη οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι κατα­δι­κά­σθη­καν σε θάνα­το. Ωστό­σο, στη συνέ­χεια και υπό το βάρος της ογκού­με­νης λαϊ­κής οργής, η ποι­νή τους μετα­τρά­πη­κε σε 20ετή κάθειρ­ξη, ενώ μετά την ενη­λι­κί­ω­ση του Όθω­να, το 1835, αμνηστεύτηκαν.

1844 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Ανα­τόλ Φρανς

1850 Πέθα­νε η  Μαντάμ Τισό (Marie Tussaud _Μαρί Τισό, γενν. 1 Δεκεμ­βρί­ου 1761) Γαλ­λί­δα καλ­λι­τέ­χνις δημιουρ­γός του ομώ­νυ­μου μου­σεί­ου των κέρι­νων ομοιω­μά­των στο Λονδίνο.

1861 Ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος, Αβρα­άμ Λίν­κολν, απα­γο­ρεύ­ει τις εμπο­ρι­κές συναλ­λα­γές με τις Νότιες Πολι­τεί­ες της Συνο­μο­σπον­δί­ας, που είχαν επα­να­στα­τή­σει. Αρχή του αμε­ρι­κα­νι­κού εμφυλίου.

27 Φεβρουα­ρί­ου 1933: Ο εμπρη­σμός του Ράιχ­σταγκ από τους ναζί

1886 Γεν­νιέ­ται ο μεγά­λος Γερ­μα­νός ηγέ­της του κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος Έρνστ Τέλ­μαν (εκτε­λέ­στη­κε στις 18 Αυγού­στου 1944 στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Μπούχενβαλντ).

Γερ­μα­νία: Οι χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες ζητούν να κατα­στρα­φεί το ιστο­ρι­κό μνη­μείο του Ερνστ Τέλ­μαν στο Βερολίνο

1895 Εκλο­γές στην Ελλά­δα με νικη­τή τον λαϊ­κι­στή Θεό­δω­ρο Δηλι­γιάν­νη. Ο Χαρί­λα­ος Τρι­κού­πης ηττά­ται κατά κρά­τος (δεν εκλέ­γε­ται ούτε βου­λευ­τής) και απο­χω­ρεί της πολι­τι­κής. Τη βου­λευ­τι­κή έδρα κέρ­δι­σε με 4 ψήφους δια­φο­ρά ο Μιλ­τιά­δης Γου­λι­μής,  Τότε ήταν που είπε το «ανθ’ ημών Γου­λι­μής» που χρη­σι­μο­ποιού­με και στις ημέ­ρες μας όταν θέλου­με να υπο­τι­μή­σου­με κάποιον, να τον υποβαθμίσουμε.

1896 Ανα­κα­λύ­πε­ται στους Δελ­φούς το περί­φη­μο άγαλ­μα του Ηνιόχου.

1889 Γεν­νή­θη­κε ο Αγγλος ηθο­ποιός, που άφη­σε επο­χή ως Σαρ­λό, Τσάρ­λι Τσά­πλιν. Ο Τσά­πλιν πρω­τα­γω­νί­στη­σε σε πολ­λές ται­νί­ες. Εκεί­νη όμως που σίγου­ρα ξεχώ­ρι­σε –και στην οποία σκη­νο­θέ­της υπήρ­ξε ο ίδιος- ήταν «Ο Μεγά­λος Δικτά­το­ρας» (1940), η οποία σατί­ρι­ζε το ναζι­σμό. Η ται­νία γνώ­ρι­σε μεγά­λη επι­τυ­χία, παρά την κρι­τι­κή που δέχτη­κε πως ήταν «πέραν του δέο­ντος» πολιτική.

tsaplin

1917 Ο Βλα­ντι­μίρ Λένιν επι­στρέ­φει στην Αγία Πετρού­πο­λη από την εξορία.

1919 Ο Μαχά­τμα Γκά­ντι κηρύσ­σει την 16η Απρι­λί­ου ημέ­ρα προ­σευ­χής και νηστεί­ας στη μνή­μη των Ινδών δια­δη­λω­τών, που σκο­τώ­θη­καν από τους Βρε­τα­νούς, στη σφα­γή του Αμρι­τσάρ. Με αυτήν την κίνη­ση, ο Γκά­ντι, εμμέ­σως πλην σαφώς εκφρά­ζει την αντί­δρα­ση του στην κυβέρ­νη­ση της Βρετανίας

1919 Ξεσπά η εξέ­γερ­ση των ναυ­τών στα πλοία της Γαλ­λι­κής μοί­ρας στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα (16–27/4/1919). Πρό­κει­ται για ναυ­τι­κή δύνα­μη που απο­τε­λού­σε τμή­μα της γενι­κό­τε­ρης ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης κατά της επα­να­στα­τη­μέ­νης Ρωσί­ας. Πολ­λοί από τους ναύ­τες είχαν συγκρο­τή­σει κομ­μου­νι­στι­κούς πυρή­νες, ενώ οι αντι­δρά­σεις κατά της επέμ­βα­σης, που αρχι­κά είχαν εκφρα­στεί με άρνη­ση συμ­με­το­χής στις πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις έως και με λιπο­τα­ξί­ες προς τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό, δεν άργη­σαν να φτά­σουν έως την πλή­ρη ρήξη. Η εξέ­γερ­ση εξα­πλώ­θη­κε αστρα­πιαία στο σύνο­λο σχε­δόν του Γαλ­λι­κού Στό­λου. Ως απο­τέ­λε­σμα –και δεδο­μέ­νης της συνε­χούς προ­έ­λα­σης του Κόκ­κι­νου Στρα­τού στο Νότιο Μέτω­πο- η Γαλ­λι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­στη­κε να ανα­κα­λέ­σει όλες τις στρα­τιω­τι­κές και ναυ­τι­κές δυνά­μεις της από την Ουκρα­νία στις αρχές του επό­με­νου μήνα. Οι πρω­τα­γω­νι­στές της εξέ­γερ­σης φυλα­κί­στη­καν με την επι­στρο­φή τους στη Γαλ­λία, ενώ η χορή­γη­ση αμνη­στί­ας σε αυτούς υπήρ­ξε βασι­κό αίτη­μα σε όλες τις κινη­το­ποι­ή­σεις του Γαλ­λι­κού προ­λε­τα­ριά­του τη δεκα­ε­τία του 1920 (902.gr)

1921 Γεν­νή­θη­κε ο βρε­τα­νός ηθο­ποιός, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, σενα­ριο­γρά­φος, σκη­νο­θέ­της και παρα­γω­γός του κινη­μα­το­γρά­φου και του θεά­τρου Peter (Alexander von) Ustinov (Πίτερ Ουστί­νοφ _πέθανε 28_Μαρτ_2004). Έχει κερ­δί­σει πολ­λά βρα­βεία, μετα­ξύ αυτών και δύο βρα­βεία Όσκαρ Β΄ Ανδρι­κού Ρόλου για τις ται­νί­ες Σπάρ­τα­κος (Spartacus, 1960) και Τοπ Καπί (Top Kapi, 1964) το 1961 και το 1965 αντί­στοι­χα. Θεω­ρού­νταν ένας πολύ ευφυ­ής άνθρω­πος και δει­νός αφηγητής.

1922 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη του Ραπάλ­λο, με την οποία η Γερ­μα­νία και η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση απο­κα­θι­στούν τις διπλω­μα­τι­κές τους σχέσεις.

1924 Η Ελλά­δα, συμ­με­τέ­χο­ντας στον εορ­τα­σμό της εκα­το­ντα­ε­τη­ρί­δας από το θάνα­το του λόρ­δου Βύρω­να, απο­φα­σί­ζει να δώσει στον προ­σφυ­γι­κό οικι­σμό που βρί­σκε­ται κοντά στο Παγκρά­τι την ονο­μα­σία «Βύρω­νας».

1924 Γεν­νή­θη­κε ο  Χέν­ρυ Μαν­τσί­νι, Αμε­ρι­κα­νός συν­θέ­της, διευ­θυ­ντής ορχή­στρας και ενορχηστρωτής

1925 Στο μητρο­πο­λι­τι­κό ναό της Σόφιας σημειώ­νε­ται ισχυ­ρή έκρη­ξη με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το πολ­λών στε­λε­χών της δικτα­το­ρί­ας του Τσα­γκώφ. Το καθε­στώς εξα­πο­λύ­ει κύμα μαζι­κών συλ­λή­ψε­ων και εκτε­λέ­σε­ων κομ­μου­νι­στών κ.α. προ­ο­δευ­τι­κών ανθρώ­πων σε όλη τη χώρα, προ­κα­λώ­ντας την αγα­νά­κτη­ση του λαού της Βουλ­γα­ρί­ας, αλλά και της διε­θνούς κοι­νής γνώμης.

Πανα­ΐτ Ιστρά­τι: Ο Γκόρ­κι των Βαλκανίων

1935 Πέθα­νε ο Πανα­ΐτ Ιστρά­τι, Ρου­μά­νος συγ­γρα­φέ­ας ελλη­νι­κής κατα­γω­γής (Πανα­γής Βαλ­σά­μης το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα, γενν. 10-Αυγ-1884) επο­νο­μα­ζό­με­νος και Γκόρ­γκι των Βαλκανίων,

1943 Στην Θεσ­σα­λο­νί­κη χιλιά­δες λαού, αψη­φώ­ντας τα κατα­σταλ­τι­κά μέτρα των δυνά­με­ων κατο­χής, κατε­βαί­νουν σε δια­δή­λω­ση μπρο­στά στη Γενι­κή Διοί­κη­ση με αίτη­μα τη ματαί­ω­ση της επι­στρά­τευ­σης που κήρυ­ξαν οι Γερμανοί.

1945 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Τα αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν στη Νυρεμβέργη

1945 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος:  Αρχί­ζει η επί­θε­ση του Κόκ­κι­νου Στρα­τού κατά της πρω­τεύ­ου­σας του Γ’ Ράιχ, το Βερο­λί­νο. Δίπλα στα 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια σοβιε­τι­κούς μαχη­τές πολέ­μη­σαν και 200.000 περί­που Πολω­νοί. Επι­κε­φα­λής των σοβιε­τι­κών στρα­τευ­μά­των ήταν ο στρα­τάρ­χης Ζού­κοφ. Οι απώ­λειές τους ήταν κοντά 350.000 νεκροί και τραυ­μα­τί­ες. Η μάχη του Βερο­λί­νου κρά­τη­σε έως τις 2 Μαΐ­ου και έλη­ξε με νίκη του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, ενώ μία εβδο­μά­δα μετά ακο­λού­θη­σε και η άνευ όρων συν­θη­κο­λό­γη­ση της Γερ­μα­νί­ας (9 Μάη: μέρα της «αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών»).

1947 Ο τρα­πε­ζί­της και οικο­νο­μι­κός σύμ­βου­λος του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Ρού­ζε­βελτ, Μπέρ­ναρντ Μπα­ρούχ, ανα­φέ­ρει για πρώ­τη φορά τον όρο «Ψυχρός Πόλε­μος» για να περι­γρά­ψει τις σχέ­σεις Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και ΗΠΑ.

1949 Εκτε­λεί­ται ο Τάκης Φίτσιος, παλαιό στέ­λε­χος του ΚΚΕ και δημο­σιο­γρά­φος του Ριζοσπάστη.

fitsios

1961 Στη μεγά­λη δια­δή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε κατά τις κηδεί­ες των θυμά­των από τις αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές (βλ. επέμ­βα­ση Αμε­ρι­κα­νών και Κου­βα­νών αντε­πα­να­στα­τών στον Κόλ­πο των Χοί­ρων), ο ηγέ­της της Κού­βας, Φιντέλ Κάστρο, δια­κη­ρύσ­σει για πρώ­τη φορά το σοσια­λι­στι­κό χαρα­κτή­ρα της Επα­νά­στα­σης.

1964 Οι Rolling Stones κυκλο­φο­ρούν το παρ­θε­νι­κό τους άλμπουμ με τίτλο το όνο­μά τους.

1964 Για από­πει­ρα βια­σμού ανή­λι­κης τρο­φί­μου του ορφα­νο­τρο­φεί­ου «Ο Μέγας Αλέ­ξαν­δρος» της Θεσ­σα­λο­νί­κης παρα­πέ­μπε­ται τελι­κά σε δίκη ο συλ­λη­φθείς ως «δρά­κος του Σέιχ Σου», Αρι­στεί­δης Παγκρατίδης.

1970 Το Συμ­βού­λιο της Ευρώ­πης κατα­δι­κά­ζει την κυβέρ­νη­ση της χού­ντας για­τί παρα­βιά­ζει τα ανθρώ­πι­να δικαιώματα.

1991 Πέθα­νε ο Ντέι­βιντ Λιν, Βρε­τα­νός σκη­νο­θέ­της που δια­κρί­θη­κε για τις επι­κές ται­νί­ες του (Η Γέφυ­ρα του Ποτα­μού Κβάι”, “Λόρενς της Αρα­βί­ας”, “Πέρα­σμα στην Ινδία”)

2001 Στην Ελλά­δα, θεσμο­θε­τεί­ται το δικαί­ω­μα στην εξέ­τα­ση του DNA, γεγο­νός, που επι­τρέ­πει στους ήδη κατα­δι­κα­σθέ­ντες να προ­χω­ρούν στην εξέ­τα­ση για να πετύ­χουν ανα­θε­ώ­ρη­ση των ποι­νών τους και ενδε­χό­με­νη αθώωση

2003 Υπο­γρά­φε­ται στην Αθή­να συν­θή­κη προ­σχώ­ρη­σης 10 νέων μελών στην Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

2008 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός μετε­ω­ρο­λό­γος Έντουαρντ Λόρεντζ, που ανέ­πτυ­ξε τη «θεω­ρία του χάους» και εισή­γα­γε τον όρο «το σύν­δρο­μο της πεταλούδας».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο