Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο σαν σήμερα 26η Νοεμβρίου;

1504 Πέθα­νε η βασί­λισ­σα της Ισπα­νί­ας, Ισαβέλλα

1607 Γεν­νή­θη­κε ο ιερω­μέ­νος και ιδρυ­τής του ομώ­νυ­μου ονο­μα­στού αμε­ρι­κα­νι­κού πανε­πι­στη­μί­ου, Τζον Χάρβαρντ

1703 Καταρ­ρα­κτώ­δεις βρο­χές στο Λον­δί­νο. Πλημ­μυ­ρί­ζει ο Τάμε­σης, με απο­τέ­λε­σμα 8.000 άνθρω­ποι να χάσουν τη ζωή τους.

1812 Ενώ η απο­δε­κα­τι­σμέ­νη μεγά­λη στρα­τιά του Μεγά­λου Ναπο­λέ­ο­ντα δια­βαί­νει τον ποτα­μό Μπε­ρε­ζί­να, στο δρό­μο της επι­στρο­φής από τη Ρωσία, ξεσπά η ρωσι­κή επί­θε­ση. Η μάχη κρά­τη­σε έως τις 29 του μήνα και κατέ­λη­ξε σε γαλ­λι­κή πανω­λε­θρία. Ο Ναπο­λέ­ων σώθη­κε κρυμ­μέ­νος σε μια ταχυ­δρο­μι­κή άμαξα.

1826 Ο Γάλ­λος συνταγ­μα­τάρ­χης Φαβιέ­ρος απε­λευ­θε­ρώ­νει την Αθήνα.

1850 Με ψήφι­σμά της η Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων των Ιονί­ων Νήσων, διερ­μη­νεύ­ο­ντας τη βού­λη­ση του Λαού, ζητά την Ένω­ση των Επτα­νή­σων με την Ελλάδα.

1857 Γεν­νή­θη­κε ο Ελβε­τός γλωσ­σο­λό­γος και ιδρυ­τής της σημειο­λο­γί­ας, Φερ­ντι­νάντ Ντε Σωσσύρ

1862 Ο Τσαρλς Λού­ντ­βιγκ Ντόν­τσον, γνω­στός με το ψευ­δώ­νυ­μο Λιού­ις Κάρολ, στέλ­νει ως δώρο Χρι­στου­γέν­νων στη 10χρονη Άλις Λίντελ ένα χει­ρό­γρα­φό του με τον τίτλο «Η Αλί­κη στη Χώρα των Θαυμάτων».

1876 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός μηχα­νι­κός, εφευ­ρέ­της του κλι­μα­τι­σμού, Γουί­λις Χάβι­λαντ Κάριερ

1885 Για πρώ­τη φορά φωτο­γρα­φί­ζε­ται μετεωρίτης.

1909 Γεν­νή­θη­κε ο γαλ­λο­ρου­μά­νος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, ειση­γη­τής του Θεά­τρου του Παρα­λό­γου, Ευγέ­νιος Ιονέ­σκο («Η Φαλα­κρή Τραγουδίστρια»)

1912 Ξεκι­νά η μάχη του Δρί­σκου στην Πίν­δο. Οι Γαρι­βαλ­δι­νοί (Ιτα­λοί ριζο­σπά­στες) εθε­λο­ντές που πολε­μού­σαν στο πλευ­ρό των Ελλή­νων απο­δε­κα­τί­ζο­νται από τις οθω­μα­νι­κές δυνά­μεις. Ανά­με­σα στους νεκρούς ήταν και ο Κερ­κυ­ραί­ος ποι­η­τής Λορέν­τζος Μαβί­λης, βου­λευ­τής από το 1911.

1915 Γεν­νή­θη­κε η πρώ­τη γυναί­κα σκη­νο­θέ­της Μαρία Πλυτά

maria pluta

1922 Ο βρε­τα­νός αρχαιο­λό­γος Χάουαρντ Κάρ­τερ εισέρ­χε­ται στον τάφο του Του­ταγ­χα­μών στην Αίγυπτο.

1922 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός σκι­τσο­γρά­φος Τσαρλς Σουλτς.

1924 Η Μογ­γο­λία ανα­κη­ρύσ­σε­ται Λαϊ­κή Δημοκρατία

1925 Ο δικτά­το­ρας Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος, μέσα από δίκη σκο­πι­μό­τη­τας, εκτε­λεί με απαγ­χο­νι­σμό, παρου­σία πλή­θους θεα­τών, τους κατα­χρα­στές του Δημο­σί­ου, αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χες Διο­νύ­σιο Δρα­κά­το και Γεώρ­γιο Ζαριφόπουλο.

karuotakis politikos

1927 Γεν­νή­θη­κε ο σκη­νο­θέ­της, σενα­ριο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας, Νίκος Φώσκολος

1928 Συστή­νο­νται στην Ελλά­δα ειδι­κά δικα­στή­ρια για ανηλίκους.

1938 Γεν­νή­θη­κε η αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια, Τίνα Τάρνερ

1940 Η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία αρχί­ζει την κατα­σκευή τεί­χους γύρω από το εβραϊ­κό γκέ­το στη Βαρ­σο­βία, με σκο­πό να εγκλω­βι­στούν σ’ αυτό 400.000 κάτοικοι.

1941 Ο Λίβα­νος κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του, μετά από 20χρονη γαλ­λι­κή κατοχή.

1941  Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Φρα­γκλί­νος Ρού­σβελτ καθιε­ρώ­νει την τέταρ­τη Πέμ­πτη του Νοεμ­βρί­ου ως «Ημέ­ρα των Ευχα­ρι­στιών» στις ΗΠΑ.

1942 Κάνει πρε­μιέ­ρα στους κινη­μα­το­γρά­φους η ται­νία — θρύ­λος του Μάικλ Κέρ­τιζ “Καζα­μπλάν­κα”, με πρω­τα­γω­νι­στές τους Χάμ­φρεϊ Μπό­γκαρτ και Ίνγκριντ Μπέρ­γκ­μαν (Όσκαρ Καλύ­τε­ρης Ται­νί­ας – Χαλ Ουό­λις _Καλύτερης Σκη­νο­θε­σί­ας – Μάικλ Κερ­τίζ _ Καλύ­τε­ρου Προ­σαρ­μο­σμέ­νου Σενα­ρί­ου — Τζού­λιους Έπσταϊν, Φίλιπ Έπσταϊν και Χάουαρντ Κοχ & Υπο­ψη­φιό­τη­τα: Όσκαρ Α΄ Ανδρι­κού Ρόλου – Χάμ­φρεϊ Μπό­γκαρτ ‚Β΄ Ανδρι­κού Ρόλου – Κλοντ Ρέινς, Καλύ­τε­ρης Πρω­τό­τυ­πης Μου­σι­κής — Μαξ Στάι­νερ, Ασπρό­μαυ­ρης Φωτο­γρα­φί­ας — Άρθουρ Έντε­σον, Καλύ­τε­ρου Μοντάζ — Όου­εν Μαρκς)

kazamplanka

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Σε αντί­ποι­να της δρά­σης του ΕΛΑΣ (που εξό­ντω­σε στο Μονο­δέν­δρι Πελο­πον­νή­σου γερ­μα­νι­κή φάλαγ­γα 40 ανδρών) οι Γερ­μα­νοί εκτε­λούν 118 κατοί­κους του χωριού, τους οποί­ους παρέ­δω­σαν τα τάγ­μα­τα ασφα­λεί­ας. Ανά­με­σα στους νεκρούς ήταν και ο για­τρός Χρή­στος Καρ­βού­νης, που απέρ­ρι­ψε τη χάρη που του έδω­σαν οι Γερ­μα­νοί και εκτε­λέ­στη­κε μαζί με τους συντρό­φους του.

monoendri

1944 Ο Χάιν­ριχ Χίμ­λερ δια­τά­ζει την κατα­στρο­φή των κρε­μα­το­ρί­ων στο Άου­σβιτς και το Μπίρ­κε­να­ου, όπου έχα­σαν τη ζωή τους χιλιά­δες Εβραίοι.

1949 Η Ινδία ανα­κη­ρύσ­σε­ται σε αυτό­νο­μη και κυρί­αρ­χη δημο­κρα­τι­κή χώρα με νέο Σύνταγμα.

1955 Σε κατά­στα­ση εκτά­κτου ανά­γκης κηρύσ­σει την Κύπρο η Μεγά­λη Βρε­τα­νία, λόγω της δρά­σης της ΕΟΚΑ

1956 Ο επι­κο­ντι­στής Γιώρ­γος Ρου­μπά­νης κατα­κτά το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Μελ­βούρ­νης, με επί­δο­ση 4,50 μ.

σήμερα Ατέχνως 26η Νοέμβρη Bernardo Bertolucci

1956 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κός της τζαζ και διευ­θυ­ντής ορχή­στρας Τόμι Ντόρσεϊ.

1957 Πέθα­νε ο ανώ­τα­τος αξιω­μα­τι­κός του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός, Πέτρος Βούλγαρης.

1963 Ο πρω­θυ­πουρ­γός Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου ανα­κοι­νώ­νει την εφαρ­μο­γή του μέτρου της Δωρε­άν Παι­δεί­ας σε όλες τις βαθ­μί­δες της εκπαίδευσης.

1979 Η Διε­θνής Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή δέχε­ται ξανά στους κόλ­πους της την Κίνα, έπει­τα από απου­σία 21 ετών.

1979  Στη Βενε­ζου­έ­λα, εντο­πί­ζε­ται κοί­τα­σμα πετρε­λαί­ου ανά­λο­γο με τα συνο­λι­κά απο­θέ­μα­τα των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ.

1983 Ράβδοι χρυ­σού, αξί­ας 40 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, κάνουν φτε­ρά από το αερο­δρό­μιο Χίθρο­ου του Λονδίνου.

1985 Η “17 Ν”, σε αντί­ποι­να για τη δολο­φο­νία του 15χρονου Καλ­τε­ζά από τον αστυ­νο­μι­κό Mελί­στα, επι­τί­θε­ται με βόμ­βα σε κλού­βα των ΜΑΤ κοντά στο Χίλ­τον, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θεί ο αστυ­φύ­λα­κας Ιωάν­νης Γεωρ­γα­κό­που­λος και να τραυ­μα­τι­στούν δεκατέσσερις.

1993 Εκτός νόμου κηρύσ­σο­νται το Εργα­τι­κό Κόμ­μα του Κουρ­δι­στάν (PKK) κι άλλες 35 κουρ­δι­κές ή φιλο­κουρ­δι­κές οργα­νώ­σεις στη Γερμανία.

1995 Στη Γεωρ­γία, πρό­ε­δρος ορκί­ζε­ται ο Έντ­βαρντ Σεβαρ­ντ­νάν­τζε, ο οποί­ος κέρ­δι­σε τις εκλο­γές με ποσο­στό 75%.

1998 Ο Τόνι Μπλερ γίνε­ται ο πρώ­τος πρω­θυ­πουρ­γός του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου που απευ­θύ­νε­ται στην κυβέρ­νη­ση της Δημο­κρα­τί­ας της Ιρλανδίας.

1999 Ο Πύρ­ρος Δήμας κατα­κτά το χρυ­σό μετάλ­λιο στο αρα­σέ με 182,5 κιλά, κάνο­ντας παγκό­σμιο ρεκόρ, το χάλ­κι­νο στο ζετέ και το αργυ­ρό στο σύνο­λο με 387,5 κιλά στην κατη­γο­ρία των 85 κιλών του παγκο­σμί­ου πρω­τα­θλή­μα­τος άρσης βαρών, που διε­ξά­γε­ται στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας. Στην ίδια κατη­γο­ρία, ο Χρή­στος Σπύ­ρου κατα­κτά αργυ­ρό μετάλ­λιο στο ζετέ.

2008 Σε 185 ανέρ­χε­ται ο αριθ­μός των νεκρών και 370 των τραυ­μα­τιών από τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις στη Βομ­βάη. Σημειώ­νε­ται τρι­πλή βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση σε πολυ­σύ­χνα­στα σημεία της ινδι­κής μεγαλούπολης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο