Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 14 Απριλίου;

Σαν σήμερα 🗓️  14η Απρίλη -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα
που έμειναν στην ιστορία

1528 Ο πρώ­τος Έλλη­νας που πατά­ει το πόδι του στην Αμε­ρι­κή είναι κάποιος Θεό­δω­ρος, που απο­βι­βά­ζε­ται στην περιο­χή της Φλώ­ρι­δας. Προς τιμήν του, έχει ανε­γερ­θεί άγαλ­μα στην πόλη Κλί­αρ­γουο­τερ της Φλώριδας.

1759 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της του μπα­ρόκ Georg Friedrich Händel (Γκέ­οργκ Φρί­ντριχ Χέντελ γενν. 5 Μαρ­τί­ου 1685) της ύστε­ρης περιό­δου της μπα­ρόκ μου­σι­κής, που δια­κρί­θη­κε κυρί­ως για τα ορα­τό­ριά του. Συνέ­θε­σε concerti grossi, όπε­ρες και ορα­τό­ρια. Το πιο διά­ση­μο έργο του είναι το ορα­τό­ριο Μεσ­σί­ας. Επη­ρέ­α­σε βαθιά πολ­λούς από τους μετα­γε­νέ­στε­ρους συν­θέ­τες, μετα­ξύ των οποί­ων ήταν ο Φραντς Γιό­ζεφ Χάυ­ντν, ο Μότσαρτ και ο Μπε­τό­βεν, ενώ το έργο του συνέ­βα­λε στη μετά­βα­ση από την επο­χή της μπα­ρόκ μου­σι­κής στην κλα­σι­κή περί­ο­δο. Οι συν­θέ­σεις του περι­λαμ­βά­νουν ~50 όπε­ρες, 23 ορα­τό­ρια και πολ­λές εκκλη­σια­στι­κής μου­σι­κής, καθώς και ορχη­στρι­κά κομμάτια.

1837 Ιδρύ­ε­ται με βασι­λι­κό διά­ταγ­μα του Όθω­να το Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, που θα λάβει την ονο­μα­σία «Οθώ­νειον Πανεπιστήμιον».

1865 Ο ηθο­ποιός, Τζον Γουίλκς Μπουθ, υπο­στη­ρι­κτής των Νοτί­ων, πυρο­βο­λεί τον 84χρονο τότε, Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ, Αβρα­άμ Λίν­κολν, στο Θέα­τρο Φορντ της Ουά­σινγ­κτον. Ο Λίν­κολν θα υπο­κύ­ψει στα τραύ­μα­τα του το πρωί της επομένης

avraam

1891 Πέθα­νε ο Κων­στα­ντί­νος Παπαρ­ρη­γό­που­λος, Έλλη­νας ιστο­ρι­κός, ο πατέ­ρας της ελλη­νι­κής ιστο­ριο­γρα­φί­ας. (Γεν. 1815)

1912 23:40 μ.μ.: Ο Τιτα­νι­κός, το μεγα­λύ­τε­ρο και πολυ­τε­λέ­στε­ρο κρουα­ζιε­ρό­πλοιο της επο­χής του, χτυ­πά σε παγό­βου­νο στον Ατλα­ντι­κό Ωκε­α­νό, μόλις την τέταρ­τη ημέ­ρα του παρ­θε­νι­κού ταξι­διού του. Βυθί­ζε­ται δύο ώρες και σαρά­ντα λεπτά αργό­τε­ρα στις 02:20 π.μ. στις 15 Απρι­λί­ου, παρα­σύ­ρο­ντας στο θάνα­το περί­που 1.500 ανθρώ­πους με τους υπό­λοι­πους 700 να βρί­σκο­νται στις σωσί­βιες λέμ­βους και να παρα­κο­λου­θούν το τρα­γι­κό γεγονός.

1917  Πεθαί­νει ο για­τρός και φιλό­λο­γος Λού­ντ­βικ Ζάμεν­χοφ, δημιουρ­γός της γλώσ­σας «Εσπε­ρά­ντο» μιας τεχνη­τής γλώσ­σας που κατα­σκευά­στη­κε με στοι­χεία από μια σει­ρά ευρω­παϊ­κές γλώσ­σες, ώστε να είναι εύκο­λη στην εκμά­θη­ση από τους Ευρω­παί­ους και να διευ­κο­λύ­νει την ενδο — ευρω­παϊ­κή επικοινωνία.

1924 Ανα­κη­ρύσ­σε­ται η Ελλη­νι­κή Προ­ε­δρευο­μέ­νη Δημο­κρα­τία, μετά το δημο­ψή­φι­σμα, που κατήρ­γη­σε τη βασιλεία.

1930 Αυτο­κτο­νεί ο Βλα­ντι­μίρ Μαγια­κόφ­σκι, Ρώσος ποι­η­τής. (Γεν. 7/7/1893)

magiakovski

1935 Γεν­νιέ­ται ο Erich von Däniken _Έριχ φον Ντέ­νι­κεν, Ελβε­τός συγ­γρα­φέ­ας. γνω­στός για τις από­ψεις του, σχε­τι­κά με την επί­δρα­ση εξω­γή­ι­νων στους αρχαί­ους πολι­τι­σμούς. Η επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα θεω­ρεί τις από­ψεις του και τις εκτι­μή­σεις του ψευ­δο­ε­πι­στή­μη και ψευ­δο­αρ­χαιο­λο­γία. Το πρώ­το του βιβλίο εκδό­θη­κε το 1968 και έχει μετα­φρα­στεί σε πολ­λές γλώσ­σες. Συνε­χί­ζει να δημο­σιεύ­ει βιβλία μέχρι και σήμερα.
Στις θεω­ρί­ες του υπο­στη­ρί­ζει ότι ορι­σμέ­να αρχαία αντι­κεί­με­να ή κατα­σκευ­ές που έχουν βρε­θεί, όπως π.χ. ο μηχα­νι­σμός των Αντι­κυ­θή­ρων, το Στό­ουν­χεντζ και ο χάρ­της του Πίρι Ρέις είναι τεχνο­λο­γι­κά μπρο­στά από την επο­χή τους και υπο­στη­ρί­ζει πως κάτι τέτοιο θα μπο­ρού­σε να επι­τευ­χθεί με την παρέμ­βα­ση των εξωγήινων.

1936 – Γεν­νιέ­ται ο Francesco Vincent Serpico (Φρανκ Σέρ­πι­κο), Αμε­ρι­κα­νός αστυ­νο­μι­κός αξιω­μα­τι­κός της αστυ­νο­μί­ας στην Νέα Υόρ­κη (New York City Police Department-NYPD). Στις αρχές τις δεκα­ε­τί­ας του ’70 κατήγ­γει­λε τη δια­φθο­ρά που ήταν διά­χυ­τη εκεί με απο­τέ­λε­σμα να συγκρου­στεί με διε­φθαρ­μέ­νους συνα­δέλ­φους του. Το Φεβρουά­ριο του 1971 τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά στο κεφά­λι κατά τη διάρ­κεια επι­χεί­ρη­σης σύλ­λη­ψης εμπό­ρων ναρ­κω­τι­κών καθώς οι αστυ­νο­μι­κοί που ήταν μαζί του δεν έτρε­ξαν να τον βοη­θή­σουν. Η στά­ση των συνα­δέλ­φων του κατά την εν λόγω επι­χεί­ρη­ση προ­κά­λε­σε πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά, δεδο­μέ­νου πως τον άφη­σαν εκτε­θει­μέ­νο ακρι­βώς λόγω των καταγ­γε­λιών που είχε κάνει για τη δια­φθο­ρά στο αστυ­νο­μι­κό σώμα.

Η βιο­γρα­φία του, που έγρα­ψε ο Πέτερ Μάας (Peter Maas), πού­λη­σε περισ­σό­τε­ρα από 3 εκα­τομ­μύ­ρια αντί­τυ­πα και σε αυτήν βασί­στη­κε ο Σίντ­νεϊ Λου­μέτ το 1973 για να γυρί­σει την ομώ­νυ­μη ται­νία με πρω­τα­γω­νι­στή τον Αλ Πατσί­νο, οποί­ος για την ερμη­νεία του αυτή κέρ­δι­σε τη Χρυ­σή Σφαί­ρα και προ­τά­θη­κε για το Όσκαρ Α’ Ανδρι­κού Ρόλου.

1939 Γεν­νή­θη­κε ο μου­σι­κο­συν­θέ­της, Σταύ­ρος Ξαρχάκος

1940 Γεν­νή­θη­κε Julie Christie (Τζού­λι Κρί­στι)  _ Βρε­τα­νί­δα ηθο­ποιός βρα­βευ­μέ­νη με Όσκαρ Α’ Γυναι­κεί­ου Ρόλου για την ται­νία του 1965 Ντάρ­λινγκ (Darling). Απο­τέ­λε­σε σύμ­βο­λο της αγγλι­κής ποπ κουλ­τού­ρας κατά τη δεκα­ε­τία του 1960 και πρω­τα­γω­νί­στη­σε σε μια σει­ρά επι­τυ­χη­μέ­νων ται­νιών όπως: Μπί­λι, ο Ψεύ­της (Billy, Liar, 1963), Δόκτωρ Ζιβά­γκο (Doctor Zhivago, 1965), Μακριά απ’το Αγριε­μέ­νο Πλή­θος (Far From the Madding Crowd, 1967), Η Έντι­μος Κυρία και ο Χαρ­το­παί­κτης (McCabe & Mrs. Miller, 1971) και Shampoo (1975).
Η φιγού­ρα της θα απο­τε­λέ­σει στε­ρε­ό­τυ­πο της αλλο­πρό­σαλ­λης δεκα­ε­τί­ας του 1960, η καλ­λο­νή επα­να­στά­τρια, η εκκε­ντρι­κή, η αντι­κορ­φορ­μί­στρια που μισεί τον γάμο και τα αξε­σουάρ του νοι­κο­κυ­ριού, που φορά­ει μίνι φορέ­μα­τα στις απο­νο­μές ή φορέ­μα­τα που έχει η ίδια σχε­διά­σει και αλλά­ζει τους ερω­τι­κούς συντρό­φους σαν τα παρ­δα­λά που­κά­μι­σα που επι­μέ­νει να λαν­σά­ρει, μετα­ξύ αυτών βεβαί­ως ο Γουό­ρεν Μπί­τι. Το περιο­δι­κό Time είχε γρά­ψει μάλι­στα ότι οι ενδυ­μα­το­λο­γι­κές επι­λο­γές της Κρί­στι έχουν μεγα­λύ­τε­ρη επιρ­ροή από εκεί­νες δέκα καλο­ντυ­μέ­νων γυναι­κών μαζί.
Μετά από διε­τή απου­σία η Κρί­στι επι­στρέ­φει το 1971 με δυο ται­νί­ες: Ο Μεσά­ζων, ται­νία του Τζό­ζεφ Λόου­ζι, όπου συμπρω­τα­γω­νι­στεί με τον Άλαν Μπέιτς και την ται­νία Η Έντι­μος Κυρία και ο χαρ­το­παί­κτης, που εκτός το γεγο­νός ότι σημα­δεύ­ει την πρώ­τη της συνερ­γα­σία με τον Γουό­ρεν Μπί­τι και το σκη­νο­θέ­τη Ρόμπερτ Άλτμαν, της χαρί­ζει και τη δεύ­τε­ρή της υπο­ψη­φιό­τη­τα για Όσκαρ, το οποίο χάνει από τη Τζέιν Φόντα για την ται­νία Εξα­φά­νι­ση. Ο Άλτμαν θα πει για αυτήν: «Η Τζού­λι δε θέλει να είναι σταρ, θέλει απλά να ερμη­νεύ­ει, αν ήταν στο χέρι της θα επέ­λε­γε έναν καλού­τσι­κο ρόλο που θα την κρα­τού­σε μακριά από τα φώτα της δημο­σιό­τη­τας».

Το ΑΚΕΛ για την 49η επέ­τειο της τουρ­κι­κής εισβολής

1941 Ιδρύ­ε­ται στη Λευ­κω­σία το Ανορ­θω­τι­κό Κόμ­μα του Εργα­ζό­με­νου Λαού (ΑΚΕΛ). Το ΑΚΕΛ δημιουρ­γή­θη­κε με πρω­το­βου­λία του παρά­νο­μου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κύπρου, «μαζί με προ­ο­δευ­τι­κά στοι­χεία της αστι­κής τάξης, προ­κει­μέ­νου να αξιο­ποι­η­θούν οι νόμι­μες δυνα­τό­τη­τες». Τα επό­με­να 3 χρό­νια «το ΚΚΚ στην παρα­νο­μία και το ΑΚΕΛ στη νομι­μό­τη­τα δρουν παράλ­λη­λα. Το 1944 απο­φα­σί­ζε­ται ότι δεν συντρέ­χει λόγος ύπαρ­ξης δύο κομ­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων και το ΚΚΚ συγ­χω­νεύ­ε­ται στο ΑΚΕΛ».

Κυπρια­κή Βου­λή: Ανά­ξιος κάθε είδους τιμής ο Γεώρ­γιος Γρίβας

1944 Οι πρώ­τοι Eλλη­νο­ε­βραί­οι φτά­νουν από την Αθή­να στο κολα­στή­ριο του Άουσβιτς

evraioi

1946 Δολο­φο­νεί­ται από πλη­ρω­μέ­νο όργα­νο του βιο­μη­χά­νου Λανα­ρά ο κομ­μου­νι­στής πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Νάου­σας Γιώρ­γης Βουτυράς.

1958 Το δια­στη­μό­πλοιο “Σπούτ­νικ 2” καί­γε­ται στην ατμό­σφαι­ρα μαζί με το μονα­δι­κό επι­βά­τη του, τη σκυ­λί­τσα Λάι­κα. Αργό­τε­ρα  🚀 το 1960 – η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση στέλ­νει στο διά­στη­μα τον Σπούτ­νικ 5, με επι­βά­τες του δύο μικρές σκυ­λί­τσες, τις Στρέλ­κα και Μπέλ­κα (Стрелка – Белка) …40 ποντί­κια, 2 αρου­ραί­ους και πολ­λά φυτά. Το δια­στη­μό­πλοιο επι­στρέ­φει στη γη την επό­με­νη ημέ­ρα με τα πάντα σώα και αβλα­βή (τα φυτά μάλι­στα έγι­ναν πάραυ­τα γκουρ­με­διά­ρι­κες αρω­μα­τι­κές διαι­τη­τι­κές σαλάτες)
🚀 Ήταν οι επο­χή που η μεγά­λη σοσια­λι­στι­κή χώρα έμπαι­νε στην ειρη­νι­κή κατά­κτη­ση του δια­στή­μα­τος με τις εφό­δους στους ουρα­νούς και η ιμπε­ρια­λι­στι­κή Αμε­ρι­κή σχε­δί­α­ζε την «επό­με­νη μέρα», με επεμ­βά­σεις όπου γης. 🐶 Έτσι οι Στρέλ­κα ‑Μπέλ­κα, τα (μετα-Λάι­κα) σκυ­λιά αστρο­ναύ­τες έγι­ναν απαρ­χή μιας νέας δια­στη­μι­κής εποχής.

1962 Στη Γαλ­λία, ανα­λαμ­βά­νει το πρω­θυ­πουρ­γι­κό αξί­ω­μα ο Ζορζ Πομπι­ντού, μετέ­πει­τα Πρό­ε­δρος της Ε’ Γαλ­λι­κής Δημοκρατίας.

1967 Δια­λύ­ε­ται η Βου­λή και προ­κη­ρύσ­σο­νται εκλο­γές για τις 28/5. Οι εκλο­γές αυτές δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν ποτέ, αφού στις 21/4 εγκα­θι­δρύ­ε­ται στρα­τιω­τι­κή δικτατορία.

1970 Συνέρ­χε­ται στην Ουγ­γα­ρία η 14η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ (15–19/4/1970). Κύριο θέμα ήταν ο συντο­νι­σμός της αντι­δι­κτα­το­ρι­κής πάλης.

1970 Στο νοσο­κο­μείο ο Αλέ­ξαν­δρος (Αλέ­κος) Πανα­γού­λης, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση των Αρχών, επει­δή “έβα­λε φωτιά στο στρώ­μα του και εισέ­πνευ­σε καπνούς”. : αστός πολι­τι­κός και ποι­η­τής, που δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε στον αγώ­να κατά της Δικτα­το­ρί­ας και έγι­νε γνω­στός για την από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του δικτά­το­ρα Γεωρ­γί­ου Παπα­δό­που­λου στις 13-Αυγ-1968, αλλά και για την αντο­χή του στα βασα­νι­στή­ρια που ακο­λού­θη­σαν. Στην μετα­πο­λί­τευ­ση εκλέ­χθη­κε βου­λευ­τής με την Ένω­ση Κέντρου — Νέες Δυνά­μεις. Σκο­τώ­νε­ται την πρω­το­μα­γιά του 1976 σε ηλι­κία 36 ετών κατό­πιν τρο­χαί­ου στην λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης (το αυτο­κί­νη­τό του έπε­σε σε υπό­γειο κατά­στη­μα επί της λεω­φό­ρου κάθε­τα στην πορεία του), λίγες μέρες πριν από την απο­κά­λυ­ψη των φακέ­λων σχε­τι­κά με τα όργα­να ασφα­λεί­ας της Χού­ντας (Φάκε­λος ΕΣΑ). Η απο­κά­λυ­ψη των φακέ­λων, που δεν έλα­βε χώρα ποτέ, λέγε­ται ότι περιεί­χε απο­δεί­ξεις εις βάρος πολι­τι­κών που συνερ­γά­στη­καν με τη χού­ντα. Κατά πολ­λούς, το τρο­χαίο είχε στη­θεί για να θέσει τον Αλέ­ξαν­δρο Πανα­γού­λη εκτός μάχης και να εξα­φα­νί­σει τις απο­δεί­ξεις που είχε υπό την κατο­χή του. Δεν έχει παρου­σια­στεί ωστό­σο μέχρι σήμε­ρα κανέ­να τεκ­μή­ριο για όλες αυτές τις εικασίες.

1978 Συνέρ­χε­ται στο Πολυ­τε­χνείο το Α’ Πανελ­λα­δι­κό Συνέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ) _δείτε & Ριζο­σπά­στης + ΚΟΜΕΠ “Η πορεία της ΟΓΕ στις τέσ­σε­ρις δεκα­ε­τί­ες της

1981 Το Δια­στη­μι­κό Λεω­φο­ρείο Κολού­μπια προ­σγειώ­νε­ται στη Βάση Έντουαρντς στην Καλι­φόρ­νια των ΗΠΑ, έχο­ντας ολο­κλη­ρώ­σει επι­τυ­χώς την πρώ­τη του απο­στο­λή διάρ­κειας 54,5 ωρών.

1981 Ο σκη­νο­θέ­της Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης ανα­κη­ρύσ­σε­ται επί­τι­μος διδά­κτωρ του Πανε­πι­στη­μί­ου Κολού­μπια στο Σικάγο.

1986 Πέθα­νε η συγ­γρα­φέ­ας και φεμι­νί­στρια, Σιμόν ντε Μποβουάρ.

1995 Για πρώ­τη φορά οι ισραη­λι­νές αρχές σφρα­γί­ζουν στο αερο­δρό­μιο Μπεν Γκου­ριόν, παλαι­στι­νια­κό διαβατήριο.

2003 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται, ως προς το σκέ­λος της χαρ­το­γρά­φη­σης, το Πρό­γραμ­μα για το Ανθρώ­πι­νο Γονι­δί­ω­μα. Με ακρί­βεια 99,99%, έχει απο­κρυ­πτο­γρα­φη­θεί το 99% του ανθρώ­πι­νου γονιδιώματος.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο