Περιήγηση: ΑΚΕΛ

Επικαιρότητα
Κύπρος: Τίμησαν τον Δ. Χριστόφια δίνοντας το όνομα του σε λεωφόρο της Λευκωσίας

Σε «Λεω­φό­ρος Δημή­τρη Χρι­στό­φια» μετο­νο­μά­στη­κε κεντρι­κός δρό­μος στο Γέρι της Λευ­κω­σί­ας, σε ειδι­κή εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­θη­κε το από­γευ­μα της Τετάρτης.…

Ανακοινώσεις
ΑΚΕΛ: Καταδικάζει απερίφραστα την προκλητική επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα

Σε γρα­πτή δήλω­ση της Ελέ­νης Μαύ­ρου, μέλους του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου ΑΚΕΛ, σχε­τι­κά με την σημε­ρι­νή επί­σκε­ψη Ερντο­γάν στα κατε­χό­με­να αναφέρεται:…