Περιήγηση: ΟΓΕ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: Όχι στο νομοσχέδιο — έκτρωμα σε βάρος της δημόσιας υγείας και περίθαλψης

«Όχι στο νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα σε βάρος της δημό­σιας υγεί­ας και περί­θαλ­ψης. Δυνα­μώ­νου­με το συλ­λο­γι­κό αγώ­να για Δημό­σια και Δωρεάν…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε εξέλιξη στο υπουργείο Εργασίας

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας αυτή την ώρα στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας διορ­γα­νώ­νει η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Εξά­λει­ψης της…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ: Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας σήμε­ρα Παρα­σκευή 25 Νοέμ­βρη, στις 5 μ.μ., στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας διορ­γα­νώ­νει η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, με αφορ­μή την…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνταξιουχοι – ΟΓΕ: Μαχητική συγκέντρωση & διαμαρτυρία στο υπ. Υγείας, απαίτησαν απόσυρση του Ν/Σ για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Υγεί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις απαι­τώ­ντας την άμε­ση από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περίθαλψη,…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ — Σωματεία — Φορείς για την 8η ΜΑΡΤΗ: Σήμερα οι κινητοποιήσεις ενάντια στην εκμετάλλευση, στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή

Μαζι­κές και μαχη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία και στην εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτόν θα…