Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 31 Μαρτίου;

 Σαν σήμε­ρα 31 Μαρ­τί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1492 Οι βασι­λείς της Ισπα­νί­ας, Φερ­δι­νάν­δος και Ισα­βέλ­λα, εκδί­δουν διά­ταγ­μα για την εκδί­ω­ξη των Εβραί­ων από τη χώρα.

1596 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος και μαθη­μα­τι­κός, Ρενέ Ντε­κάρτ, γνω­στό­τε­ρος στην Ελλά­δα ως Καρ­τέ­σιος, ο οποί­ος έμει­νε στην ιστο­ρία και για τη ρήση του «σκέ­φτο­μαι, άρα υπάρχω».

1732 Γεν­νή­θη­κε ο αυστρια­κός συν­θέ­της κλα­σι­κής μου­σι­κής, Γιό­ζεφ Χάυδν.

1821 Ο Αθα­νά­σιος Διά­κος υψώ­νει τη σημαία της Επα­νά­στα­σης στη Λιβαδειά.

1833 Ο Τούρ­κος φρού­ραρ­χος των Αθη­νών Οσμάν Εφέ­ντης παρα­δί­δει την Ακρό­πο­λη στον Βαυα­ρό ταγ­μα­τάρ­χη Πάλι­γκαν και στον υπο­λο­χα­γό Χρι­στό­φο­ρο Νέζερ. Οι Οθω­μα­νοί απο­χω­ρούν ορι­στι­κά από την Αθή­να. Αθα­νά­σιος Διά­κος υψώ­νει τη σημαία της Επα­νά­στα­σης στη Λιβαδειά.

1855 Πέθα­νε η βρε­τα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας, Σαρ­λότ Μπροντέ

1898 Πέθα­νε η Ελε­ο­νό­ρα Μαρξ. Ηταν η έκτη κόρη του Μαρξ και της γυναί­κας του, Τζέ­νι φον Βεστφά­λεν (Jenny von Westphalen

eleonora marx

1901 Η εται­ρεία Ντέμ­λερ κατα­σκευά­ζει το πρώ­το αυτο­κί­νη­το Μερσέντες.

1917 Οι Παρ­θέ­νοι Νήσοι περιέρ­χο­νται στην κυριαρ­χία των ΗΠΑ, αφού κατα­βάλ­λο­νται 25 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια στη Δανία.

1918 Εφαρ­μό­ζε­ται για πρώ­τη φορά στις ΗΠΑ η θερι­νή ώρα

1927  Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας καταρ­τί­ζει επι­τρο­πή «για την κατα­πο­λέ­μη­ση του κομ­μου­νι­σμού εις τα σχο­λεία». Υπουρ­γός Παι­δεί­ας τότε στην οικου­με­νι­κή κυβέρ­νη­ση του Αλέ­ξαν­δρου Ζαΐ­μη ήταν το στέ­λε­χος του Κόμ­μα­τος των Ελευ­θε­ρο­φρό­νων (του Ιωάν­νη Μετα­ξά) Θεο­λό­γος Νικο­λού­δης. Ήδη με εμπι­στευ­τι­κή Εγκύ­κλιο του προς όλα τα δημό­σια εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα ο Θ. Νικο­λού­δης είχε συστή­σει την παρα­κο­λού­θη­ση κάθε κομ­μου­νι­στι­κής κίνη­σης στα πανε­πι­στή­μια, προ­τεί­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να τη διε­νέρ­γεια δια­λέ­ξε­ων κατά του κομ­μου­νι­στι­κού κιν­δύ­νου. Τον Ιού­λιο του ίδιου έτους επε­σή­μα­νε την ανά­γκη «όπως ληφθή νομο­θε­τι­κόν μέτρον απα­γο­ρεύ­ον εις τους φοι­τη­τάς να μετέ­χω­σι συλ­λό­γων μη επι­διω­κό­ντων καθα­ρώς επι­στη­μο­νι­κούς σκο­πούς, καθι­στα­μέ­νης υπευ­θύ­νου της Συγκλή­του δια την τήρη­σιν του σχε­τι­κού νόμου. Θα συστη­θή εις τους καθη­γη­τάς όπως εκά­στο­τε δράτ­το­νται της ευκαι­ρί­ας προς δια­φώ­τι­σιν των φοι­τη­τών όσον αφο­ρά τας περί ιστο­ρι­κού υλι­σμού θεωρίας».

1946 Πραγ­μα­το­ποιού­νται οι πρώ­τες εκλο­γές μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση μέσα σε πρω­το­φα­νείς συν­θή­κες βίας και νοθεί­ας, από τις οποί­ες απέ­χει το ΚΚΕ. Το Λαϊ­κό Κόμ­μα κερ­δί­ζει 250 έδρες. Σάβ­βα­το 30 προς Κυρια­κή 31 Μαρ­τί­ου 1946 και ενώ οι κάλ­πες των εκλο­γών έχουν ανοί­ξει εκδη­λώ­νε­ται επί­θε­ση 33 ένο­πλων κατα­διω­κό­με­νων αρι­στε­ρών στον σταθ­μό χωρο­φυ­λα­κής στο Λιτό­χω­ρο. Σκο­πός η απε­λευ­θέ­ρω­ση ΕΑΜι­τών και ΕΛΑ­Σι­τών κρα­του­μέ­νων. Το Λιτό­χω­ρο είναι μια «πρώ­τη σαφής προει­δο­ποί­η­ση» των αγω­νι­στών της ΕΑΜι­κής αντί­στα­σης που «σπρώ­χνο­νταν στον δρό­μο της ένο­πλης πάλης για να υπε­ρα­σπι­στούν τη ζωή τους, την τιμή και την αξιο­πρέ­πειά τους…». Η ένο­πλη δια­μαρ­τυ­ρία ενά­ντια στο αντι­δρα­στι­κό καθε­στώς της τρο­μο­κρα­τί­ας και της βίας και της εκλο­γι­κής νοθεί­ας ήταν προει­δο­ποί­η­ση προς την αντί­δρα­ση ότι δεν είναι δυνα­τό να δολο­φο­νεί ατι­μώ­ρη­τα άοπλους πολί­τες, γυναί­κες και παιδιά.

ekloges 1946

1964 Λήγει η μεγα­λύ­τε­ρη και δαπα­νη­ρό­τε­ρη απερ­γία των εφη­με­ρί­δων στην ιστο­ρία της Νέας Υόρ­κης, που διήρ­κε­σε 114 ημέρες.

1980 Πεθαί­νει ο Τζέ­σι Όου­ενς στην Αρι­ζό­να. Υπήρ­ξε η κυρί­αρ­χη φυσιο­γνω­μία των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του Βερο­λί­νου, ταπει­νώ­νο­ντας το Χίτλερ και την άρια φιλο­σο­φία των Ναζί με τα χρυ­σά ολυ­μπια­κά του μετάλ­λια. Όταν ρωτή­θη­κε, πως ένιω­σε, που ο Χίτλερ αρνή­θη­κε να τον συγ­χα­ρεί επει­δή ήταν μαύ­ρος απά­ντη­σε ότι, ούτε ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ τον συνε­χά­ρη για την επι­τυ­χία του. Αργό­τε­ρα για να μπο­ρέ­σει να ζήσει έγι­νε επαγ­γελ­μα­τί­ας. “Είχα δόξα, αλλά δεν είχα χρή­μα­τα” παρα­δέ­χτη­κε. Για να βγά­λει τα προς το ζην, υπο­χρε­ώ­θη­κε να συνα­γω­νι­στεί άλο­γα, σκύ­λους, ακό­μα και με καγκου­ρό. Προς τιμήν του θα αθλο­θε­τη­θεί από το 1981 διε­θνές ετή­σιο βρα­βείο για τον καλύ­τε­ρο αθλη­τή του στίβου.

ouens

1982 Ο Βαγ­γέ­λης Παπα­θα­να­σί­ου κερ­δί­ζει το Όσκαρ για τη μου­σι­κή επέν­δυ­ση του φιλμ «Δρό­μοι της Φωτιάς» (“Chariots of Fire”), που ανα­φέ­ρε­ται στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Παρι­σιού το 1924.

1992 Τα Όσκαρ καλύ­τε­ρης ται­νί­ας, σκη­νο­θε­σί­ας, προ­σαρ­μο­γής σενα­ρί­ου, πρώ­του γυναι­κεί­ου στην Τζό­ντι Φόστερ και πρώ­του ανδρι­κού ρόλου, στον Άντο­νι Χόπ­κινς απο­σπά η ται­νία “Η σιω­πή των αμνών”.

1995 Στη Ρου­μα­νία, Αιρ­μπάς της εται­ρί­ας ΤΑΡΟΜ, συντρί­βε­ται λίγο μετά την απο­γεί­ω­σή του από το αερο­δρό­μιο του Βου­κου­ρε­στί­ου, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν και οι 59 επι­βά­τες του.

2008 Πεθαί­νει ο γαλ­λι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της Ζιλ Ντασέν.

dassen

 

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο