Περιήγηση: Υγεία

Υγεία
Δύο πρωτοποριακές επεμβάσεις από το Παιδοκαρδιοχειρουργικό του «Αγία Σοφία»

Δύο επι­τυ­χείς πρω­το­πο­ρια­κές επεμ­βά­σεις για διόρ­θω­ση σπά­νιων συγ­γε­νών καρ­διο­πα­θειών στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» αξί­ζουν να μνη­μο­νευ­τούν, μιας και…

Υγεία
Η. Σιώρας και Γ. Μουσγάς σχολιάζουν το «θαύμα» της κυβέρνησης  στην Υγεία: Ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι χωρίς υπηρεσίες

Ηλί­ας Σιώ­ρας, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων του «Ευαγ­γε­λι­σμού» και ο Γιώρ­γος Μου­σγάς, δημο­σιο­γρά­φος σχο­λιά­ζουν ην τοπο­θέ­τη­ση του Αλέ­ξης Τσίπρα…