Περιήγηση: Έλληνες (κόμμα Κασιδιάρη)

Επικαιρότητα
Άρειος Πάγος: Απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές στο φασιστικό μόρφωμα «Έλληνες» του Κασιδιάρη

Την απα­γό­ρευ­ση της συμ­με­το­χής στις εκλο­γές του φασι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος «Έλλη­νες» του κατα­δι­κα­σμέ­νου, ναζι­στή εγκλη­μα­τία Ηλία Κασι­διά­ρη απο­φά­σι­σε ο Άρειος Πάγος.…

Πολιτική
Περγαμηνές

«Σε ένα σπί­τι που σχε­δόν διπλα­σιά­στη­κε σε μέγε­θος το 1946, λει­τουρ­γού­σαν δύο βιο­τε­χνί­ες (…) όπως αφη­γεί­ται ο Ταξί­αρ­χος ε.α. Δημήτρης…

Πολιτική
Διεργασίες και κινήσεις τακτικής στα ακροδεξιά μορφώματα — Με πρόεδρο του κόμματος ταξίαρχο της σχολής Ευελπίδων στις εκλογές ο Κασιδιάρης

Σήμε­ρα τα μεσά­νυ­χτα λήγει η προ­θε­σμία εντός της οποί­ας κάθε πολι­τι­κό κόμ­μα πρέ­πει να γνω­στο­ποι­ή­σει στον Αρειο Πάγο το όνομα…

Πολιτική
«Βόμβα» Τζανερίκου: Η κυβέρνηση μου πρόσφερε ανταλλάγματα σε περίπτωση που απέκλεια το κόμμα Κασιδιάρη

Στην καταγ­γε­λία προ­σπά­θειας επη­ρε­α­σμού του από την κυβέρ­νη­ση με ανταλ­λάγ­μα­τα και συγκε­κρι­μέ­να με διο­ρι­σμό του σε ανε­ξάρ­τη­τη αρχή προ­έ­βη ο…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Μόνο το ΚΚΕ είναι εγγύηση για την υπεράσπιση του λαού μέσα και έξω από τη Βουλή

«Συνη­θί­ζε­ται όλες οι αντι­λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις στην τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση της Βου­λής πριν από τις εκλο­γές να κλεί­νουν τις εκκρε­μό­τη­τές τους, προφανώς…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Συστημικά τα μορφώματα των ναζί, όπως δείχνουν οι σχέσεις τους με το βαθύ κράτος (AUDIO)

Ο λαός να απο­μο­νώ­σει τους ναζί εγκλη­μα­τί­ες σε κάθε γει­το­νιά και χώρο δου­λειάς, τόνι­σε ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του…

Πολιτική
Μόρφωμα Κασιδιάρη: Σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική τροπολογία – Διαφωνία αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι συζη­τεί­ται στην αρμό­δια Επι­τρο­πή της Βου­λής το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών όπου έχει κατα­τε­θεί η νέα τροπολογία…