Περιήγηση: Αγροτική πολιτική

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 50 ΜΠΛΟΚΩΝ: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα και κλείσιμο τελωνείων την Τρίτη

Συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να την Τρί­τη 20 Φλε­βά­ρη με τρα­κτέρ, λεω­φο­ρεία και αγρο­τι­κά οχή­μα­τα απο­φά­σι­σαν οι αγρό­τες στην πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη 50 μπλόκων…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος του μπλόκου Πλατυκάμπου και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας:Δεν ικανοποιήθηκε το σύνολο των αιτημάτων — Ο αγώνας θα συνεχιστεί

«Δεν έχει ικα­νο­ποι­η­θεί το σύνο­λο των αιτη­μά­των μας», δήλω­σε ο Ρίζος Μαρού­δας, εκπρό­σω­πος του μπλό­κου Πλα­τυ­κά­μπου και πρό­ε­δρος της Ομοσπονδίας…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ: Τα δίκαια αιτήματά τους αναλύουν οι βιοπαλαιστές αγρότες

Στο Μέγα­ρο Μαξί­μου η αντι­προ­σω­πεία των μπλό­κων των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών. Ο Ρίζος Μαρού­δας πρό­ε­δρος της Ενω­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων ν.…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ: Παραμένοντας στα μπλόκα, συναντιούνται την Τρίτη με τον πρωθυπουργό

Σε όλη τη χώρα απλώ­νο­νται οι πολύ­μορ­φες δρά­σεις και ο συντο­νι­σμέ­νος αγώ­νας των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών και κτη­νο­τρό­φων.  Παρα­μέ­νο­ντας σε θέσεις…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
902.GR 📽️ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ‑ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: “Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τα Δωδεκάνησα μας ενώνουν τα ίδια αιτήματα”

Όλη την μέρα και όλη τη νύχτα, αγρό­τες και αγρό­τισ­σες, κτη­νο­τρό­φοι, μελισ­σο­κό­μοι εδώ και βδο­μά­δες δίνουν έναν μεγά­λο αγώ­να επιβίωσης.…

Επικαιρότητα
ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ _ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ: Χάρτης με τα δεκάδες μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη την χώρα

Δεκά­δες μπλό­κα έχουν στη­θεί σε όλη την χώρα για την διεκ­δί­κη­ση δίκαιων αιτη­μά­των επι­βί­ω­σης των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών και κτη­νο­τρό­φων, όπως…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συλλαλητήριο “Agrotica”: Συγκεντρώνονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στη ΔΕΘ ‑Καταφθάνουν οι Θεσσαλοί VIDEO 🎥ΦΩΤΟ)

Συγκε­ντρώ­νο­νται οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι έξω από την βόρεια πύλη της ΔΕΘ, στο πλαί­σιο του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου στην «Agrotica» στην…