Περιήγηση: ΑΟΖ

Διεθνή
Τουρκία — Λιβύη υπέγραψαν «μνημόνιο συνεργασίας για τους υδρογονάνθρακες» — Ελλάδα και Αίγυπτος αμφισβητούν τη νομιμότητα

Υπε­γρά­φη το μεση­μέ­ρι στην Τρί­πο­λη το προ­α­ναγ­γελ­θέν Μνη­μό­νιο Κατα­νό­η­ση μετα­ξύ Τουρ­κί­ας και Λιβύ­ης ‑με την πλευ­ρά του προ­σω­ρι­νού πρω­θυ­πουρ­γού Αμπντουλχαμίντ…

Πολιτική
Ελληνοτουρκικά: Εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες για τις επικίνδυνες διευθετήσεις με ευρωατλαντική σφραγίδα

Σε μπα­ράζ διπλω­μα­τι­κών επα­φών με τους ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κούς εταί­ρους και συμ­μά­χους τους, έχουν επι­δο­θεί Αθή­να και Άγκυ­ρα, προ­κει­μέ­νου να δια­μορ­φώ­σουν καλύτερους…

Πολιτική
Διπλωματικές: Τμηματική και όχι συνολική η συμφωνία για ΑΟΖ με Αίγυπτο (ΧΑΡΤΗΣ)

Για τμη­μα­τι­κή και όχι συνο­λι­κή συμ­φω­νία Ελλά­δας Αιγύ­πτου για την οριο­θέ­τη­ση ΑΟΖ κάνουν λόγο ελλη­νι­κές διπλω­μα­τι­κές πηγές, σύμ­φω­να με τηλεγράφημα…

Διεθνή
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη — Οι ορισμοί, η σημασία και το διακύβευμα στην Κύπρο

Οι μέχρι στιγ­μής έρευ­νες δεί­χνουν ότι υπάρ­χει σοβα­ρή πιθα­νό­τη­τα να υπάρ­χουν απο­θέ­μα­τα υδρο­γο­ναν­θρά­κων στο υπέ­δα­φος υπο­θα­λάσ­σιων περιο­χών της Κύπρου. Ενθαρρυμένες…