Περιήγηση: ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Επικαιρότητα
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα: Πάνω από 165 δισ. ευρώ η “λυπητερή” μέχρι το 2030!

Επι­δο­τή­σεις ΑΠΕ, νέες υπο­δο­μές, “ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση” κτι­ρί­ων και οικια­κού εξο­πλι­σμού φορ­τώ­νουν με νέα βάρη και χαρά­τσια στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, πρόσθετα…

Επικαιρότητα
Στη βαρβαρότητα του “επιτελικού, ψηφιακού, πράσινου αναπτυξιακού” καπιταλισμού απαντάμε: Με το ΚΚΕ για τον σοσιαλισμό, για να “γενούνε τα σκοτάδια φως”

Οι φετι­νές περι­φε­ρεια­κές εκδη­λώ­σεις του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» εγκλη­μα­τι­κά στιγ­μα­τί­στη­καν από το περί­φη­μο «σύγ­χρο­νο επι­τε­λι­κό, ψηφια­κό κρά­τος», που…

Διεθνή
Νέο επεισόδιο στις “κόντρες” ΗΠΑ-ΕΕ: πρόστιμο στο μονοπώλιο Facebook-Instagram “Meta” …και στο βάθος Κίνα

Τις εντει­νό­με­νες αντι­θέ­σεις μετα­ξύ ΗΠΑ και ΕΕ, παρά τις διά­φο­ρες προ­σπά­θειες ανα­ζή­τη­σης συμ­βι­βα­σμών τα τελευ­ταία χρό­νια, ήρθε να «υπεν­θυ­μί­σει» η…

Διεθνή
Η γεωπολιτική πίσω από τις αυξανόμενες τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

Παρα­θέ­του­με (σε ευρεία περί­λη­ψη), με τις όποιες επι­φυ­λά­ξεις που έχουν να κάνουν με επι­δερ­μι­κή προ­σέγ­γι­ση και γενι­κό­τη­τες στην ορο­λο­γία για…