Περιήγηση: ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Διεθνή
Η γεωπολιτική πίσω από τις αυξανόμενες τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

Παρα­θέ­του­με (σε ευρεία περί­λη­ψη), με τις όποιες επι­φυ­λά­ξεις που έχουν να κάνουν με επι­δερ­μι­κή προ­σέγ­γι­ση και γενι­κό­τη­τες στην ορο­λο­γία για…

Επικαιρότητα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας |ΑΠΕ| Πανάκεια ή κατάρα;

Τις προη­γού­με­νες μέρες η «Ελλη­νι­κή Επι­στη­μο­νι­κή Ένω­ση Αιο­λι­κής Ενέρ­γειας» (ΕΛΕΤΑΕΝ) ‑συμ­με­τέ­χο­ντας στη δημό­σια δια­βού­λευ­ση για τη «Στρα­τη­γι­κή Μελέ­τη Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επιπτώσεων»…

Πολιτική
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για τη ΔΕΗ | ΚΚΕ: Προωθείται η στρατηγική του κεφαλαίου με θύματα τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές

Οι ταξι­κές συν­δι­κα­λι­στι­κές δυνά­μεις στο χώρο της Ενέρ­γειας δίνουν αυτό το διά­στη­μα δυνα­μι­κό «παρών», πρω­το­στα­τώ­ντας στην ενη­μέ­ρω­ση των εργα­ζο­μέ­νων και…