Περιήγηση: αυτοκίνητο

Διεθνή
ΙΤΑΛΙΑ: Νέες συμφωνίες συνδικάτων — «Stellantis» για χιλιάδες απολύσεις

Νέες συμ­φω­νί­ες για «εθε­λού­σιες απο­χω­ρή­σεις» υπέ­γρα­ψαν συν­δι­κά­τα στην Ιτα­λία με τον όμι­λο «Stellantis», τον κατα­σκευα­στή αυτο­κι­νή­των Fiat, προ­κει­μέ­νου η αυτοκινητοβιομηχανία…

Επικαιρότητα
Ισπανικό αστυνομικό φιάσκο της μαύρης τρύπας των ηλεκτρικών πράσινων αλόγων

230 ηλε­κτρο­κί­νη­τα περι­πο­λι­κά  παρέ­λα­βαν οι αστυ­νο­μι­κές αρχές της Ισπα­νί­ας, χωρίς να φρο­ντί­σουν (εκό­ντως _ακόντως) για τη δημιουρ­γία των απα­ραί­τη­των υποδομών…