Περιήγηση: Βίνσεντ Βαν Γκογκ

Εικαστικές Τέχνες
Αυθεντική είναι μία αυτοπροσωπογραφία του Βίνσεντ Βαν Γκονγκ που θεωρούνταν πλαστή

Μία σπά­νια αυτο­προ­σω­πο­γρα­φία του διά­ση­μου ζωγρά­φου Βίν­σεντ Βαν Γκογκ, που οι κρι­τι­κοί έρι­ζαν για την αυθε­ντι­κό­τη­τά της, αφού θεω­ρεί­το έργο…