Περιήγηση: Γερμανοί

Ιστορία
27 Απριλίου 1941: Οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα

Στις 27 Απρί­λη 1941 η εμπρο­σθο­φυ­λα­κή των γερ­μα­νι­κών στρα­τευ­μά­των κατη­φο­ρί­ζει από την Κηφι­σιά, ενώ ταυ­το­χρό­νως συντε­ταγ­μέ­να τμή­μα­τα εισέρ­χο­νται στην ελλη­νι­κή πρωτεύουσα…