Περιήγηση: Γιάννης Γκιόκας

Πολιτική
Βουλή: Άθλια επίθεση στο ΚΚΕ από τον εκλεκτό των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, Π. Μπούμπουρα – Πήρε πληρωμένη απάντηση

Αδια­νό­η­τες αθλιό­τη­τες συνέ­βη­σαν στην χθε­σι­νή συνε­δρί­α­ση της Ειδι­κής Μόνι­μης Επι­τρο­πής Ελλη­νι­σμού της Δια­σπο­ράς της Βου­λής με θέμα: «Ο ελλη­νι­σμός της…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας: Εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας, με το παραπέρα άνοιγμα της αγοράς της παρένθετης μητρότητας

Την αμη­χα­νία κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης καθώς πρέ­πει να δικαιο­λο­γή­σουν την ψήφο τους σε ένα νομο­σχέ­διο της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ,…

Πολιτική
Γ. Γκιόκας: Η κυβέρνηση νομοθετεί αντισυνταγματικά ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ παριστάνουν τον… αντιπρόεδρο του Εδεσσαϊκού

Η στά­ση του ΚΚΕ δεν εξαρ­τά­ται μόνο από το ζήτη­μα της αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας του νομο­σχε­δί­ου, υπο­γράμ­μι­σε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Επιστολική ψήφος — Γ. Γκιόκας: Να αποσυρθεί το επικίνδυνο νομοσχέδιο που εγείρει και θέματα αντισυνταγματικότητας

Την από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου για την επι­στο­λι­κή ψήφο ζήτη­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Γκιό­κας, εκτι­μώ­ντας ότι είναι ένα επικίνδυνο…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας: Σοβαρό συνταγματικό ζήτημα να μην ψηφίζουν όλοι οι εκλογείς την ίδια μέρα

Το γεγο­νός ότι η καθιέ­ρω­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου δεν είναι ζήτη­μα «πρα­κτι­κής φύσης», ούτε «τεχνι­κής διευ­κό­λυν­σης», αλλά αλλά­ζει συνο­λι­κά τη…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας: Η συζήτηση να μη γίνει με «fast track» διαδικασίες — Να γίνει εκτενής δημόσιος διάλογος

Επί των δια­δι­κα­στι­κών ξεκί­νη­σε η συζή­τη­ση στην αρμό­δια επι­τρο­πή της Βου­λής, του νομο­σχε­δί­ου για την επι­στο­λι­κή ψήφο, μετά την πρόταση…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας: Η επιστολική ψήφος ανοίγει επικίνδυνο δρόμο για την παραβίαση της μυστικότητας της ψήφου

Η θέσπι­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου «είναι μια πολύ αρνη­τι­κή εξέ­λι­ξη», για­τί «ανοί­γει τον δρό­μο παρα­βί­α­σης ακό­μη και της ίδιας της…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας: Ενισχύεται το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής σε συμπόρευση με το ΚΚΕ (VIDEO)

Στις τοπι­κές εκλο­γές επι­βε­βαιώ­θη­κε και ενι­σχύ­θη­κε ένα ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής που εκφρά­στη­κε στις πρό­σφα­τες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, παρά τον…