Περιήγηση: Γραφείο Τύπου ΚΕ ΚΚΕ

Ατέχνως
Ανακοίνωση του ΓΤ του ΚΚΕ για τη σύνοδο της ΚΕ: Σχετικά με τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις και τα άμεσα καθήκοντα του Κόμματος

Συνε­δρί­α­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ κι έθε­σε τα άμε­σα καθή­κο­ντα του Κόμ­μα­τος στο έδα­φος των διε­θνών κι εγχώ­ριων εξελίξεων.…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση για την πρόσφατη Σύνοδο της ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα τον προγραμματισμό της δράσης του Κόμματος το επόμενο διάστημα

Την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα συνε­δρί­α­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ, εξέ­τα­σε τη δρά­ση του Κόμ­μα­τος το προη­γού­με­νο τρί­μη­νο και κατέ­λη­ξε σε…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΓΤ της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την ολοκλήρωση της ΔΕΘ και τις παρεμβάσεις των κομμάτων

Παρά την προ­σπά­θεια να εμφα­νι­στούν με αγε­φύ­ρω­τες δια­φο­ρές και να ενι­σχύ­σουν τα γνω­στά ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα κι εκλο­γι­κά δίπο­λα, η ουσία…