Περιήγηση: Γυμνάσιο

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Καθηγητής γυμνασίου καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών του

Καθη­γη­τής γυμνα­σί­ου κατα­δι­κά­στη­κε σε συνο­λι­κή φυλά­κι­ση 22 μηνών, με 3ετή ανα­στο­λή, για σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση μαθη­τριών του, κατά τη διάρ­κεια του…

Κοινωνία
Αιγίνιο: “Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς” «συνέλαβαν» το διευθυντή του γυμνασίου!!!

Αν δεν ήταν τρα­γι­κό και επι­κίν­δυ­νο ενδε­χο­μέ­νως να προ­κα­λού­σε γέλω­τα, μέλη της ομά­δας “Έλλη­νες Αυτό­χθο­νες Ιθα­γε­νείς” έκα­ναν «ντου» στο γυμνάσιο…

Παιδεία
Πρωτοφανής πρόκληση: Όχι στην ποινικοποίηση της σχολικής ζωής!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Στα πρώ­τα χρό­νια εμφά­νι­σης του Χρι­στια­νι­σμού η τότε ρωμαϊ­κή εξου­σία κατα­δί­ω­κε τους Χρι­στια­νούς ρίχνο­ντας τους στα λιοντάρια.…

Παιδεία
Αντιδραστικές αλλαγές μακριά από κάθε έννοια Γενικής Παιδείας

Ολο­τα­χώς προς την υλο­ποί­η­ση του αντιεκ­παι­δευ­τι­κού νομο­σχε­δί­ου που ψήφι­σε την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα προ­χω­ρά­ει το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, όπως φαί­νε­ται και από…

Παιδεία
ΣτΕ: Αντισυνταγματικά τα προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών στα σχολεία

Η Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας έκρι­νε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές και αντί­θε­τες στην Ευρω­παϊ­κή Σύμ­βα­ση Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΣΔΑ) τις απο­φά­σεις του…