Περιήγηση: Δήμος Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ. Αβαρλής για «φακελάκι» — Παραιτήθηκε από την θέση του

Την παραί­τη­ση του αντι­δη­μάρ­χου Επι­χει­ρη­σια­κού Σχε­δια­σμού, Ηλε­κτρο­νι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης και Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής Γιώρ­γου Αβαρ­λή έκα­νε δεκτή ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης Κων­στα­ντί­νος Ζέρβας.…

Επικαιρότητα
Μέρα μεγάλης ντροπής για το Δήμο Θεσσαλονίκης με ευθύνη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Την απα­ρά­δε­κτη πρό­τα­ση και από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, ανή­με­ρα της Μέρας της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών και της…

Επικαιρότητα
Ποιοί θέλουν να ξαναγράψουν την Ιστορία της Θεσσαλονίκης; Ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Δημο­σιεύ­μα­τα του τύπου ανα­φέ­ρουν ότι το Σώμα Ελεγ­κτών Δημό­σιας Διοί­κη­σης (με εντο­λή ποιού?) ανέ­λα­βε να εξε­τά­σει αν είναι νόμι­μη η…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης»: Όχι στην παραχώρηση της πλατείας Ελευθερίας σε ιδιώτες και πάρκινγκ

Την παρά­τα­ση της παρα­χώ­ρη­σης της πλα­τεί­ας Ελευ­θε­ρί­ας για ελεγ­χό­με­νη στάθ­μευ­ση σε ιδιω­τι­κή εται­ρεία απο­φά­σι­σε η διοί­κη­ση Ζέρ­βα στον Δήμο Θεσσαλονίκης…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Η διοίκηση Ζέρβα αρνείται να παραχωρήσει την πλατεία Αγ. Σοφίας για αντιφασιστική συναυλία!

«Τη δημο­τι­κή αρχή Θεσ­σα­λο­νί­κης που με από­φα­σή της αρνεί­ται να παρα­χω­ρή­σει την πλα­τεία Αγί­ας Σοφί­ας για τη διε­ξα­γω­γή της μεγάλης…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης: Κατέθεσε ψήφισμα ενάντια στην εξαίρεση της πόλης από το άνοιγμα του λιανεμπορίου

Πρό­τα­ση ψηφί­σμα­τος για την εξαί­ρε­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης (μαζί με την Κοζά­νη και την Αχα­ΐα) από το άνοιγ­μα του λια­νε­μπο­ρί­ου, κατέθεσε…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Δεν έχει τέλος ο κατήφορος της διοίκησης Ζέρβα και των ακροδεξιών συνεργατών της

Τη διοί­κη­ση Ζέρ­βα του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης που σε αγα­στή συνερ­γα­σία με την ακρο­δε­ξιά και υπε­ρα­σπι­στές της Χρυ­σής Αυγής αρνή­θη­κε την…

Πολιτική
Σκάνδαλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης με «γαλάζια» στελέχη που παρέκαμψαν τη σειρά εμβολιασμού

Νέες σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες για παρα­βί­α­ση της σει­ράς προ­τε­ραιό­τη­τας του εμβο­λια­σμού είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας, προ­κα­λώ­ντας εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση και καρατομήσεις…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ζέρβας, ΝΔ, ακροδεξιοί επικρότησαν τις συλλήψεις των φοιτητών…

Η διοί­κη­ση Ζέρ­βα ξεπέ­ρα­σε κάθε όριο, καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης καθώς χθες, στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, αρνή­θη­κε ‑έστω-…