Περιήγηση: Δήμος Θεσσαλονίκης

Ματιές στην Επικαιρότητα
Β’ γύρος για το Δήμο Θεσσαλονίκης: Μονομαχία για το ποιος θα είναι ο εκλεκτός των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων

Ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης ενί­σχυ­σε σημα­ντι­κά τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» σε Περι­φέ­ρεια και δήμο, ανα­δει­κνύ­ο­ντάς την ως τη μονα­δι­κή, πραγ­μα­τι­κή μαχη­τι­κή αντιπολίτευση…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Πρωτοφανής ανοχή των παρατάξεων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στην επίθεση στον Β. Τομπουλίδη από φασιστοειδή

Την πρω­το­φα­νή ανο­χή της επί­θε­σης στον Βασί­λη Τομπου­λί­δη από ομά­δα φασι­στοει­δών, από τις παρα­τά­ξεις ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει…

Πολιτική
Θεσσαλονίκη — Δημοτικές Εκλογές: Η δημοτική αρχή Ζέρβα φοβάται να εκτεθεί το αντιλαϊκό της έργο στους Θεσσαλονικείς

«Η δημο­τι­κή αρχή φοβά­ται να εκτε­θεί το αντι­λαϊ­κό της έργο στους Θεσ­σα­λο­νι­κείς», ανα­φέ­ρει σε δήλω­σή του ο Βασί­λης Τομπου­λί­δης, υποψήφιος…

Πολιτική
Δήμος Θεσσαλονίκης: Σουλατσαρίσματα μεταξύ υποψηφίων — Αδιάψευστος μάρτυρας των ουσιαστικών ταυτίσεών τους

Οχτώ συν­δυα­σμοί διεκ­δι­κούν τη διοί­κη­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στις εκλο­γές του Οκτώ­βρη, εκτός από τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Οκτώ δια­φο­ρε­τι­κά πρόσωπα,…

Πολιτική
Θεσσαλονίκη: Οι εννέα υποψήφιοι συνδυασμοί που θα διεκδικήσουν τον δήμο

Εννέα υπο­ψή­φιοι συν­δυα­σμοί ανα­κη­ρύ­χθη­καν από το Πρω­το­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης και μπαί­νουν στην τελι­κή ευθεία για τη διεκ­δί­κη­ση του δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στις…

Πολιτική
Β. Τομπουλίδης: Με τον λαό και τις ανάγκες του, απέναντι στους σχεδιασμούς για τα συμφέροντα των ομίλων

Συνέ­ντευ­ξη στον «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» παρα­χώ­ρη­σε ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, Βασί­λης Τομπου­λί­δης, την οποία και αναδημοσιεύουμε: —…

Ατέχνως
Θεσσαλονίκη: Για την απαράδεκτη καθυστέρηση περίπου έξι ετών του δήμου να μετονομαστεί οδός της Τούμπας σε «Μήτσου Σαχίνη»

Για την πρω­το­φα­νή, απα­ρά­δε­κτη καθυ­στέ­ρη­ση έξι περί­που ετών για την υλο­ποί­η­ση της ομό­φω­νης από­φα­σης του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης να ονοματοδοτηθεί…

Επικαιρότητα
Καταγγελία της «Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλονίκης»: Για την απόρριψη της μετονομασίας της οδού Λαγκαδά σε «Μίκη Θεοδωράκη»

«Ανά­ξιος» ο Μ. Θεο­δω­ρά­κης, «άξιος» ο ταγ­μα­τα­σφα­λί­της… Με μια άνευ προη­γου­μέ­νου, ανι­στό­ρη­τη και προ­κλη­τι­κή από­φα­σή της, η επι­τρο­πή της Αποκεντρωμένης…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η δημοτική αρχή αρνείται να υλοποιήσει την απόφαση να τιμηθεί ο Μήτσος Σαχίνης

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ καλεί τη διοί­κη­ση του δήμου να στα­μα­τή­σει τη διαρ­κή παρελ­κυ­στι­κή τακτι­κή της και…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Νέο ψήφισμα καταδίκης της μεθοδευμένης αστυνομικής αυθαιρεσίας

Νέο ψήφι­σμα κατα­δί­κης της μεθο­δευ­μέ­νης αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας, ατι­μω­ρη­σί­ας στα πλαί­σια της εντει­νό­με­νης κρα­τι­κής κατα­στο­λής, κατέ­θε­σε στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της πόλης…