Περιήγηση: Δήμος Θεσσαλονίκης

Ατέχνως
Θεσσαλονίκη: Για την απαράδεκτη καθυστέρηση περίπου έξι ετών του δήμου να μετονομαστεί οδός της Τούμπας σε «Μήτσου Σαχίνη»

Για την πρω­το­φα­νή, απα­ρά­δε­κτη καθυ­στέ­ρη­ση έξι περί­που ετών για την υλο­ποί­η­ση της ομό­φω­νης από­φα­σης του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης να ονοματοδοτηθεί…

Επικαιρότητα
Καταγγελία της «Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλονίκης»: Για την απόρριψη της μετονομασίας της οδού Λαγκαδά σε «Μίκη Θεοδωράκη»

«Ανά­ξιος» ο Μ. Θεο­δω­ρά­κης, «άξιος» ο ταγ­μα­τα­σφα­λί­της… Με μια άνευ προη­γου­μέ­νου, ανι­στό­ρη­τη και προ­κλη­τι­κή από­φα­σή της, η επι­τρο­πή της Αποκεντρωμένης…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η δημοτική αρχή αρνείται να υλοποιήσει την απόφαση να τιμηθεί ο Μήτσος Σαχίνης

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ καλεί τη διοί­κη­ση του δήμου να στα­μα­τή­σει τη διαρ­κή παρελ­κυ­στι­κή τακτι­κή της και…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Νέο ψήφισμα καταδίκης της μεθοδευμένης αστυνομικής αυθαιρεσίας

Νέο ψήφι­σμα κατα­δί­κης της μεθο­δευ­μέ­νης αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας, ατι­μω­ρη­σί­ας στα πλαί­σια της εντει­νό­με­νης κρα­τι­κής κατα­στο­λής, κατέ­θε­σε στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο της πόλης…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης — Αθλιότητες Ζέρβα: Σέρνει στα δικαστήρια τους εργαζόμενους καθαριότητας

Στα δικα­στή­ρια έσυ­ρε ο Δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης τους εργα­ζό­με­νους στον Τομέα Καθα­ριό­τη­τας, ζητώ­ντας να κρι­θούν οι κινη­το­ποι­ή­σεις που πραγ­μα­το­ποιούν παρά­νο­μες. Οι…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει την στάση του δημάρχου Κ. Ζέρβα απέναντι στους εργαζόμενους στην καθαριότητα

Την στά­ση του δημάρ­χου της πόλης που ζήτη­σε να κηρυ­χθεί παρά­νο­μη η απο­χή των εργα­ζό­με­νων στη καθα­ριό­τη­τα, καταγ­γέλ­λει με ανακοίνωσή…

Επικαιρότητα
Σκουπιδότοπος το κέντρο της Θεσσαλονίκης: Προκαλεί ο δήμαρχος Κ. Ζέρβας ρίχνοντας την ευθύνη στους εργαζόμενους

Ενώ έχει αφή­σει την πόλη στο έλε­ος των σκου­πι­διών, με προ­φα­νείς τους κιν­δύ­νους για την υγεία των δημο­τών, ο δήμαρχος…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Σέρνουν στα δικαστήρια μέλη του ΣΦΕΑ — Η ιστορική μνήμη δεν παραχαράσσεται

Σε ανα­κοί­νω­σή του ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–1974 (ΣΦΕΑ) τονί­ζει: Εκδι­κά­ζε­ται τη Δευ­τέ­ρα 10 Οκτω­βρί­ου στο Πολυ­με­λές Πρω­το­δι­κείο Θεσσαλονίκης…