Περιήγηση: εκπαιδευτικοί

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Το ΚΚΕ ζητά τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών — Η κυβέρνηση το απορρίπτει

Στην κυνι­κή ομο­λο­γία ότι οι νεο­διό­ρι­στοι εκπαι­δευ­τι­κοί στην Ειδι­κή αγω­γή δεν θα μονι­μο­ποι­η­θούν εάν πρώ­τα δεν αξιο­λο­γη­θούν, προ­χώ­ρη­σε η υφυπουργός…

Κοινωνία
Εκπαιδευτικοί: Απάντησαν με μαζική αποχή στις ηλεκτρονικές εκλογές-παρωδία του υπουργείου Παιδείας

Απί­στευ­τες μεθο­δεύ­σεις στις ηλε­κτρο­νι­κές εκλο­γές — παρω­δία που επι­χεί­ρη­σε να επι­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση στους εκπαι­δευ­τι­κούς, για την ανά­δει­ξη των αντιπροσώπων…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας για τη νέα σχολική χρονιά: Καιρός να περπατήσουμε τον δρόμο του σύγχρονου σχολείου για όλους

«Ευχό­μα­στε καλή σχο­λι­κή χρο­νιά, δημιουρ­γι­κή, αγω­νι­στι­κή σε όλο τον κόσμο της εκπαί­δευ­σης. Στους μαθη­τές που θέλουν να βρουν απα­ντή­σεις στα…

Κοινωνία
Μαχητικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη — Διεκδίκησαν μέτρα προστασίας και μορφωτικά δικαιώματα

Με ένα μαζι­κό και μαχη­τι­κό πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, μαθη­τές, γονείς, εκπαι­δευ­τι­κοί και φοι­τη­τές ένω­σαν τις φωνές τους, διεκ­δι­κώ­ντας να…

Παιδεία
Έλειπαν από τα σχολεία 15.500 μαθητές και 5.500 εκπαιδευτικοί — Αυτό δεν είναι κανονικότητα

Στην τρα­γε­λα­φι­κή κατά­στα­ση που επι­κρά­τη­σε στα σχο­λεία, την πρώ­τη ημέ­ρα της λει­τουρ­γί­ας τους μετά τις δια­κο­πές των εορ­τών, ανα­φέρ­θη­καν οι…

Παιδεία
Άνοιξαν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν — Πάνω από 14.000 παιδιά και εκπαιδευτικοί δεν πήγαν σήμερα στο σχολείο

Περισ­σό­τε­ρα από 14.000 παι­διά και εκπαι­δευ­τι­κοί δεν πήγαν σήμε­ρα στο σχο­λείο, καθώς δια­γνώ­στη­καν θετι­κοί στον κορο­νο­ϊό μέσα στο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο. Και…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: «Με ΜΑΤ και βία δεν γίνεται Παιδεία»… Η αστυνομία εμπόδισε την πορεία των εκπαιδευτικών!

Με…ΜΑΤ και κλού­βες αντι­με­τώ­πι­σε η κυβέρ­νη­ση και η αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυν­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης το συλ­λα­λη­τή­ριο των εκπαι­δευ­τι­κών στην συμπρω­τεύ­ου­σα. Οι αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις…