Περιήγηση: Ευρωκοινοβούλιο

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος: Ευρωατλαντικοί και Ρωσία συνένοχοι στο ιμπεριαλιστικό μακελειό (VIDEO)

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση ανα­φο­ρι­κά με τις «σχέ­σεις της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης με εξτρε­μι­στι­κά, λαϊ­κι­στι­κά, αντιευ­ρω­παϊ­κά κόμ­μα­τα» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κώστας Παπαδάκης (ΚΚΕ): Εικονική πραγματικότητα παρουσίασε ο πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο (VIDEO)

Μια εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα παρου­σί­α­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, τόνι­σε στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, σχο­λιά­ζο­ντας τα όσα ισχυρίστηκε…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο: Ερώτηση για τη στοχοποίηση Ελλήνων κομμουνιστών από την ιστοσελίδα «myrotvorets.center»

Τη λει­τουρ­γία ιστο­σε­λί­δας με την ονο­μα­σία «myrotvorets.center» που δημο­σιο­ποιεί στοι­χεία και προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να (ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, ταχυ­δρο­μι­κή διεύ­θυν­ση, διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου κ.ά.)…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Ενήμερη» η ΕΕ…«παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς» το όργιο αντικομμουνιστικών διώξεων της κυβέρνησης Ζελένσκι

Με μια… δια­βε­βαί­ω­ση ότι η Κομι­σιόν είναι «ενή­με­ρη» και ότι «παρα­κο­λου­θεί εκ του σύνεγ­γυς»  απα­ντά ο Ύπα­τος Εκπρό­σω­πος Εξω­τε­ρι­κής Πολιτικής…

Πολιτική
Η ΕΟ του ΚΚΕ καταγγέλλει το απαράδεκτο «ξέπλυμα» του ναζιστή εγκληματία Λαγού από το Ευρωκοινοβούλιο

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την απα­ρά­δε­κτη στά­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου που καλύ­πτει με «κοι­νο­βου­λευ­τι­κή» ασυ­λία τη φασι­στι­κή δρά­ση του…

Πολιτική
Κ. Παπαδάκης (ΚΚΕ) στο Ευρωκοινοβούλιο: «Ο σοσιαλισμός είναι η μόνη πραγματική διέξοδος για τους λαούς»

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την «τρια­κο­στή επέ­τειο της διά­λυ­σης της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην…

Επικαιρότητα
Κατά του δικαιώματος στην άμβλωση ψήφισε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος — Τον «αδειάζει» η ΝΔ

Αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει η κίνη­ση του ευρω­βου­λευ­τή της ΝΔ Στέ­λιου Κυμπου­ρό­που­λου να υπερ­ψη­φί­σει τρο­πο­λο­γία κατά του δικαιώ­μα­τος των γυναι­κών στην…