Περιήγηση: ιδιωτικοποιήσεις

Πολιτισμός
Ανακοίνωση ΕΕΤΕ: Για την μετατροπή των πέντε σημαντικών μουσείων σε νομικά πρόσωπα

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος συμ­με­ρί­ζε­ται από­λυ­τα την ανη­συ­χία των εργα­ζο­μέ­νων στα πέντε σημα­ντι­κό­τε­ρα Μου­σεία της χώρας για τις συνέπειες…

Αθλητικά
Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ — Παρέμβαση του ΚΚΕ στη Βουλή

Να στα­μα­τή­σει η επι­χεί­ρη­ση παρά­δο­σης του Ολυ­μπια­κού Κέντρου Αντι­σφαί­ρι­σης του ΟΑΚΑ σε ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα ζητούν οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ Γιάννης…

Πολιτική
Προετοιμασία εδάφους…

Η χτε­σι­νή παρέμ­βα­ση του πρω­θυ­πουρ­γού και υπουρ­γών της κυβέρ­νη­σης ενά­ντια στην απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων στο Μετρό, φτά­νο­ντας να εξι­σώ­νουν μια…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Το παραμύθι της “καθαρής εξόδου” από τα μνημόνια διαψεύδεται πλέον και επίσημα»

Για το το συμ­φω­νη­μέ­νο από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ και τους δανει­στές συμπλη­ρω­μα­τι­κό μνη­μό­νιο, που μετα­ξύ άλλων περι­λαμ­βά­νει μεί­ω­ση συντά­ξε­ων από…

Ιστορία
Μάργκαρετ Θάτσερ: Ορκισμένη εχθρός της εργατικής τάξης, σύμβολο καπιταλιστικής βαρβαρότητας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Στις 8 Απρί­λη συμπλη­ρώ­θη­καν 5 χρό­νια από το θάνα­το της «Σιδη­ράς Κυρί­ας» της βρε­τα­νι­κής πολι­τι­κής, της Μάργκαρετ…