Περιήγηση: Κάρυστος

Επικαιρότητα
Φωτιά στην Κάρυστο: Απανθρακωμένος μέσα σε καλύβι ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος

Απαν­θρα­κω­μέ­νος μέσα σε καλύ­βι βρέ­θη­κε ο κτη­νο­τρό­φος που αγνο­ού­νταν στην Κάρυ­στο. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της ΕΡΤ βρέ­θη­κε καθι­σμέ­νος και φαίνεται…

Επικαιρότητα
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ: ΤΡΑΓΩΔΙΑ με την πτώση Καναντέρ στον Πλατανιστό — ΝΕΚΡΟΙ οι δυο χειριστές του

Το χει­ρό­τε­ρο σενά­ριο επι­βε­βαιώ­θη­κε ανα­φο­ρι­κά με την τύχη των δύο χει­ρι­στών του Κανα­ντέρ που κατέ­πε­σε γυρω στις 3 μ.μ., κοντά…

Πολιτική
Τραγικά επίκαιρη η Ερώτηση που κατέθεσαν σήμερα βουλευτές του ΚΚΕ για μέτρα προστασίας των πυροσβεστών

Τρα­γι­κά επί­και­ρη απο­δει­κνύ­ε­ται η Ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σαν σήμε­ρα βου­λευ­τές του ΚΚΕ για μέτρα προ­στα­σί­ας των πυρο­σβε­στών που αφο­ρούν τις συνθήκες…

Επικαιρότητα
Φωτιές σε Κέρκυρα, Ρόδο, Αίγιο και Κάρυστο: Μαζικές εκκενώσεις οικισμών — Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Ολο­νύ­χτια μάχη με τις φλό­γες έδω­σαν οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής στο Αίγιο, στην Κέρ­κυ­ρα, στην Κάρυ­στο, στη Ρόδο και…

Επικαιρότητα
Στην Κέρκυρα, στο Αίγιο, στην Κάρυστο και στην Υλίκη τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς . Ύφεση παρουσιάζει στη Ρόδο

Ακό­μη μια δύσκο­λη νύχτα με πολ­λά πύρι­να μέτω­πα ανά την Ελλά­δα να κατα­καί­νε δάση και να απει­λούν κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές. Καθώς…